Bank og Marked


Bank og Marked varetager opgaver inden for front office, bank samt risikostyring og strategi. Derudover forvaltes statens låntagning og gæld.

Bank

 • håndterer en række kundeforhold og kundeaktiviteter med banker, staten, centralbanker mv.
 • har ansvaret for at sikre en stabil betalingsafvikling over dagen og overvåge, at det pengepolitiske døgn forløber tilfredsstillende
 • håndterer en bred vifte af opgaver indenfor settlement, betalinger og likviditetsstyring
 • varetager kontrol og afstemning af bankens investeringer af valuta- og værdipapirbeholdningen samt kontrol af emission og indfrielse af statspapirer.

 

Pengepolitiske Operationer og Statsgæld

 • følger udviklingen på det danske og globale valutamarked, samt udfører den af direktionen udstukne valutakurspolitik gennem intervention i valutamarkedet
 • overvåger det danske pengemarked, samt udfører den af direktionen udstukne penge- og likviditetspolitik gennem intervention på pengemarkedet
 • Foretager salg og opkøb af indenlandske statspapirer, optagelse af udenlandske statslån, indgåelse af renteswaps og forestår den operationelle del af forvaltningen af en række porteføljer
 • Styring af risiko for statsgældsporteføljen
 • Statslige enheders låntagning
 • Udarbejder publikationen Statens låntagning og gæld samt meddelelser om statsgæld.


Valutareserveforvaltning og Sikkerhedsstillelse

 • fastlægger og overvåger investeringsrammerne for Nationalbankens porteføljer. Porteføljerne dækker over valutareserven, kronebeholdningen og guldbeholdningen
 • udarbejder rammer og lines til styring af kredit-, markeds- og likviditetsrisiko på porteføljerne
 • investerer valutareserven med henblik på at opnå det størst mulige risikojusterede afkast under hensyntagen til rammer vedrørende bl.a. likviditet, rente- og kreditrisiko
 • Udarbejder politik og rammer for sikkerhedsstillelse.

 

Kontakt os
settlements@nationalbanken.dk (Back Office)
kronosgroup@nationalbanken.dk (Kronos Group)
Telefon 3363 6701 (Frank Nielsen)

Bank
Telefon 3363 6902 (Jesper Mærsk)

Pengepolitiske Operationer og Statsgæld
Telefon 3363 6102 (Lars Mayland Nielsen)

Valutareserveforvaltning og Sikkerhedsstillelse
Telefon 3363 6120 (Morten Kjærgaard)