Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2016

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 3. januar 2017
​Valutareserven er i december 2016 forøget med 1,8 mia. kr. til 451,6 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i december 2016 forøget med 1,8 mia. kr. til 451,6 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 1,8 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i december netto købt valuta for 0,7 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.December 2016Januar 2016 - December 2016
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,733,5
Andet**1,12,0
Nationalbankens nettovalutakøb1,835,5
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-21,5
Ændring i valutareserven1,814,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i december et nettofinansieringsbehov på 9,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 24,0 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i december forøget med 22,8 mia. kr. til et tilgodehavende på 201,8 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i december forøget nettostillingen med 21,4 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.December 2016Januar 2016 - December 2016
Statens nettofinansieringsbehov9,024,0
Afdrag på den indenlandske gæld*35,389,6
Andet**-33,0-7,0
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov11,2106,6
Statens indenlandske bruttolåntagning***-10,280,3
Statens likviditetspåvirkning21,426,3
Nationalbankens nettovalutakøb1,835,5
Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,5
Andre faktorer****-0,4-4,3
Ændring i nettostillingen22,857,0

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. DECEMBER 2016

Aktiver 2016 2016 2015
1000 kr.31/1230/1131/12
Guld15.490.44715.490.44715.707.167
Fordringer på udlandet422.465.504422.067.878404.014.404
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.613.88116.617.09618.266.473
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB55.20837.032707.075
Pengepolitiske udlån--325.000
Andre udlån3.528.6213.037.8563.175.609
- Pengeinstitutter 1)3.528.5463.035.6123.140.033
- Øvrige udlån752.24435.576
Indenlandske obligationer33.011.64933.011.64933.456.639
Anlægsaktier mv. 184.063221.563802.211
Materielle og immaterielle anlægsaktiver647.968645.264718.758
Andre aktiver1.140.6751.232.8391.891.534
493.138.016492.361.624479.064.870

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2016 2016 2015
1000 kr.31/1230/1131/12
Seddelomløb64.913.15763.888.43064.214.945
Møntomløb6.010.3956.011.2815.951.206
Pengepolitiske indlån201.795.744178.957.510145.128.229
- Nettoindestående på folio28.918.74428.854.51051.018.229
- Indskudsbeviser172.877.000150.103.00094.110.000
Andre indlån15.384.64515.705.06415.801.900
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 55.20837.032707.075
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter36366.132
- Øvrige indlån15.329.40015.667.99615.088.693
Staten110.927.915132.306.462157.375.918
Forpligtelser over for udlandet3.003.5814.368.0873.090.622
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.507.18814.507.18813.575.439
Andre passiver5.711.4645.733.6745.770.189
Grundfond og reserver70.883.92870.883.92868.156.422
493.138.016492.361.624479.064.870