Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2017

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 2. februar 2017
​Valutareserven er i januar 2017 forøget med 1,8 mia. kr. til 457,8 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i januar 2017 forøget med 1,8 mia. kr. til 457,8 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 2,0 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,2 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i januar.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Januar 2017
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0
Andet**2,0
Nationalbankens nettovalutakøb2,0
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,2
Ændring i valutareserven1,8

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

KURSREGULERING AF VALUTARESERVEN FOR 2016

Nationalbanken har foretaget kursregulering af valutareserven. Reguleringen har netto medført en opskrivning med 4,5 mia. kr., således at valutareserven ved udgangen af 2016 var 456,0 mia. kr.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i januar et nettofinansieringsbehov på -2,7 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i januar formindsket med 12,9 mia. kr. til et tilgodehavende på 188,9 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i januar formindsket nettostillingen med 15,2 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Januar 2017
Statens nettofinansieringsbehov-2,7
Afdrag på den indenlandske gæld*0,0
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning-0,2
Andet**0,1
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-2,8
Statens indenlandske bruttolåntagning***12,4
Statens likviditetspåvirkning-15,2
Nationalbankens nettovalutakøb2,0
Nationalbankens nettoobligationskøb0,0
Andre faktorer****0,4
Ændring i nettostillingen-12,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

DAGLIGE MARKEDSOPERATIONER I PENGEMARKEDET

Fra 1. februar 2017 foretager Nationalbanken daglige køb og salg af indskudsbeviser for at understøtte en smidig likviditetsudveksling. Samtidig bliver tilbagekøbstillægget forhøjet fra 0,05 procentpoint til 0,10 procentpoint. Det skal tilskynde de pengepolitiske modparter til at udveksle likviditet med hinanden. Tiltagene blev annonceret 17. januar 2017.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. JANUAR 2017

Aktiver 2017 2016 2016
1000 kr.31/0131/1231/01
Guld17.491.21015.490.44715.490.447
Fordringer på udlandet425.534.649422.465.504395.763.877
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.556.36016.613.88119.586.506
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB45.07255.20852.914
Pengepolitiske udlån---
Andre udlån2.537.5183.528.6212.874.477
- Pengeinstitutter 1)2.537.5183.528.5462.839.634
- Øvrige udlån-7534.843
Indenlandske obligationer33.098.66733.011.64933.014.137
Anlægsaktier mv. 221.563184.063802.211
Materielle og immaterielle anlægsaktiver640.922647.968713.470
Andre aktiver587.7931.140.6751.443.319
496.713.754493.138.016469.741.358

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2017 2016 2016
1000 kr.31/0131/1231/01
Seddelomløb63.237.58964.913.15762.216.219
Møntomløb5.966.9316.010.3955.948.871
Pengepolitiske indlån188.903.100201.795.744126.645.167
- Nettoindestående på folio29.421.10028.918.74430.010.167
- Indskudsbeviser159.482.000172.877.00096.635.000
Andre indlån15.401.54915.384.64515.413.660
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 45.07255.20852.914
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter783635
- Øvrige indlån15.356.39815.329.40015.360.711
Staten126.144.006110.927.915168.607.137
Forpligtelser over for udlandet1.751.3733.003.5811.154.424
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.507.18814.507.188
Andre passiver9.913.0365.711.4647.092.270
Grundfond og reserver70.883.92870.883.92868.156.422
496.713.754493.138.016469.741.358