Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2017

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 2. marts 2017
​Valutareserven er i februar 2017 forøget med 8,8 mia. kr. til 466,6 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i februar 2017 forøget med 8,8 mia. kr. til 466,6 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 8,8 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i februar netto købt valuta for 4,7 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Februar 2017Januar 2017 - Februar 2017
Nationalbankens interventionskøb af valuta, netto*4,74,7
Andet**4,26,1
Nationalbankens nettovalutakøb8,810,8
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,2
Ændring i valutareserven8,810,6

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i februar et nettofinansieringsbehov på -14,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -16,7 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i februar formindsket med 12,7 mia. kr. til et tilgodehavende på 176,2 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i februar formindsket nettostillingen med 21,3 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Februar 2017Januar 2017 - Februar 2017
Statens nettofinansieringsbehov-14,0-16,7
Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning3,33,1
Andet**0,30,4
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-10,4-13,2
Statens indenlandske bruttolåntagning***10,923,3
Statens likviditetspåvirkning-21,3-36,5
Nationalbankens nettovalutakøb8,810,8
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,2
Andre faktorer****-0,3-0,1
Ændring i nettostillingen-12,7-25,6

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

**Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE PR. 28. FEBRUAR 2017

Aktiver 2017 2017 2016
1000 kr. 28/231/129/2
Guld17.491.21017.491.21015.490.447
Fordringer på udlandet433.431.912425.534.649390.792.433
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.487.56516.556.36017.464.613
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB40.78245.07249.705
Pengepolitiske udlån--30.000
Andre udlån2.273.8902.537.5182.714.277
- Pengeinstitutter2.273.8902.537.5182.680.131
- Øvrige udlån--34.146
Indenlandske obligationer33.126.84933.098.66733.014.137
Anlægsaktier mv.221.563221.563802.211
Materielle og immaterielle anlægsaktiver638.168640.922709.067
Andre aktiver528.570587.7931.047.414
504.240.509496.713.754462.114.304

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Liabilities 2017 2017 2016
1000 kr.28/231/129/2
Seddelomløb63.196.07363.237.58962.551.617
Møntomløb5.965.5235.966.9315.940.896
Pengepolitiske indlån176.206.687188.903.100110.552.918
- Nettoindestående på folio30.679.68729.421.10026.326.918
- Indskudsbeviser145.527.000159.482.00084.226.000
Andre indlån15.332.41615.401.54916.059.905
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indestående på TARGET konti i ECB40.78245.07249.705
- Øvrige indlån penge- og realkreditinstitutter7878182.250
- Øvrige indlån15.291.55615.336.39815.827.950
Staten147.423.746126.144.006175.038.296
Forpligtelser over for udlandet816.9831.751.3732.215.824
Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188
Andre passiver9.902.9139.913.0367.091.238
Grundfond og reserver70.883.92870.883.92868.156.422
504.240.509496.713.754462.114.304