Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2017

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 4. april 2017
​Valutareserven er i marts 2017 formindsket med 2,5 mia. kr. til 464,1 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i marts 2017 formindsket med 2,5 mia. kr. til 464,1 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 5,7 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 8,2 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i marts netto købt valuta for 5,6 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Marts 2017Januar - marts 2017
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto5,610,3
Andet**0,16,2
Nationalbankens nettovalutakøb5,716,5
Statens udenlandske nettolåntagning***-8,2-8,4
Ændring i valutareserven-2,58,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i marts et nettofinansieringsbehov på -33,7 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -50,4 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i marts formindsket med 7,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 169,1 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i marts formindsket nettostillingen med 15,4 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Marts 2017Januar - marts 2017
Statens nettofinansieringsbehov-33,7-50,4
Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning3,46,5
Andet**0,91,3
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-29,4-42,6
Statens indenlandske bruttolåntagning***-14,09,3
Statens likviditetspåvirkning-15,4-51,9
Nationalbankens nettovalutakøb5,716,5
Nationalbankens nettoobligationskøb0,60,8
Andre faktorer****2,01,9
Ændring i nettostillingen-7,1-32,7

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. MARTS 2017

Aktiver 2017 2017 2016
1000 kr.31/0328/0231/03
Guld17.491.21017.491.21015.490.447
Fordringer på udlandet431.530.702433.431.912382.467.606
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.487.56516.487.56517.464.613
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB41.67240.782122.047
Pengepolitiske udlån150.000-5.100.000
Andre udlån2.204.8002.273.8903.404.134
- Pengeinstitutter 1)2.204.8002.273.8903.372.513
- Øvrige udlån--31.621
Indenlandske obligationer33.713.09233.126.84933.014.137
Anlægsaktier mv. 184.063221.563782.973
Materielle og immaterielle anlægsaktiver636.325638.168705.809
Andre aktiver687.685528.570894.707
503.127.114504.240.509459.446.473

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2017 2017 2016
1000 kr.31/0328/0231/03
Seddelomløb63.332.98963.196.07363.686.713
Møntomløb5.945.9885.965.5235.931.980
Pengepolitiske indlån169.250.737176.206.68799.598.115
- Nettoindestående på folio29.457.73730.679.68731.191.115
- Indskudsbeviser139.793.000145.527.00068.407.000
Andre indlån15.535.51215.332.41615.689.595
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 41.67240.782122.047
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter7878283.220
- Øvrige indlån15.493.76315.291.55515.284.328
Staten154.787.004147.423.746182.606.484
Forpligtelser over for udlandet1.378.711816.9833.045.710
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188
Andre passiver4.416.9789.902.9133.496.760
Grundfond og reserver73.966.95370.883.92870.883.928
503.127.114504.240.509459.446.473