Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2017

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 2. maj 2017
​Valutareserven er i april 2017 formindsket med 0,03 mia. kr. til 464,1 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i april 2017 formindsket med 0,03 mia. kr. til 464,1 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,1 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i april.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.April 2017Januar 2017 - April 2017
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,010,3
Andet**0,16,3
Nationalbankens nettovalutakøb0,116,6
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-8,5
Ændring i valutareserven0,08,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i april et nettofinansieringsbehov på 23,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -27,5 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i april forøget med 10,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 179,2 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i april forøget nettostillingen med 12,3 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.April 2017Januar 2017 - April 2017
Statens nettofinansieringsbehov23,0-27,5
Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning3,710,3
Andet**0,01,3
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov26,7-15,9
Statens indenlandske bruttolåntagning***14,423,7
Statens likviditetspåvirkning12,3-39,6
Nationalbankens nettovalutakøb0,116,6
Nationalbankens nettoobligationskøb-0,70,1
Andre faktorer****-1,50,3
Ændring i nettostillingen10,1-22,6

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. APRIL 2017

Aktiver 2017 2017 2016
1000 kr.30/0431/0330/04
Guld17.491.21017.491.21015.490.447
Fordringer på udlandet432.126.711431.530.702374.484.922
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.723.93316.487.56517.402.895
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB40.59341.67244.676
Pengepolitiske udlån-150.000-
Andre udlån2.361.4442.204.8002.431.023
- Pengeinstitutter 1)2.361.4442.204.8002.402.125
- Øvrige udlån--28.898
Indenlandske obligationer32.979.19733.713.09232.731.209
Anlægsaktier mv. 184.063184.063781.473
Materielle og immaterielle anlægsaktiver632.085636.325703.418
Andre aktiver532.619687.6851.300.935
503.071.855503.127.114445.370.998

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2017 2017 2016
1000 kr.30/0431/0330/04
Seddelomløb64.451.84163.332.98963.483.993
Møntomløb5.958.1395.945.9885.931.401
Pengepolitiske indlån179.228.738169.250.737110.522.949
- Nettoindestående på folio30.973.73829.457.73729.855.949
- Indskudsbeviser148.255.000139.793.00080.667.000
Andre indlån15.833.86215.535.51216.480.367
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 40.59341.67244.676
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter72.30978313.674
- Øvrige indlån15.720.96015.493.76316.122.017
Staten142.447.612154.787.004156.010.247
Forpligtelser over for udlandet2.240.2861.378.7113.838.722
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188
Andre passiver4.432.1824.416.9783.712.203
Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928
503.071.855503.127.114445.370.998