Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2017

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 2. august 2017
​Valutareserven er i juli 2017 formindsket med 0,05 mia. kr. til 463,9 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i juli 2017 formindsket med 0,05 mia. kr. til 463,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,09 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,14 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i juli.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Juli 2017Januar 2017 - Juli 2017
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,010,3
Andet**0,16,4
Nationalbankens nettovalutakøb0,116,7
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-8,9
Ændring i valutareserven-0,17,8

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i juli et nettofinansieringsbehov på 30,9 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 10,0 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juli forøget med 26,2 mia. kr. til et tilgodehavende på 211,7 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i juli forøget nettostillingen med 26,6 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Juli 2017Januar 2017 - Juli 2017
Statens nettofinansieringsbehov30,910,0
Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning8,632,1
Andet**0,01,4
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov39,643,5
Statens indenlandske bruttolåntagning***13,049,1
Statens likviditetspåvirkning26,6-5,6
Nationalbankens nettovalutakøb0,116,7
Nationalbankens nettoobligationskøb-0,4-0,2
Andre faktorer****-0,1-1,0
Ændring i nettostillingen26,29,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. JULI 2017

Aktiver 2017 2017 2016
1000 kr.31/0730/0631/07
Guld17.491.21017.491.21015.490.447
Fordringer på udlandet435.411.115434.208.799419.075.769
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.535.96916.651.73417.302.630
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB44.40643.15741.099
Pengepolitiske udlån---
Andre udlån2.175.2642.101.3562.969.932
- Pengeinstitutter 1)2.175.2642.101.3562.942.080
- Øvrige udlån--27.852
Indenlandske obligationer32.769.63433.176.52032.908.141
Anlægsaktier mv. 184.063184.063781.473
Materielle og immaterielle anlægsaktiver618.896622.927695.677
Andre aktiver536.463774.9551.145.199
505.767.020505.254.721490.410.367

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2017 2017 2016
1000 kr.31/0730/0631/07
Seddelomløb64.697.73464.943.77964.472.504
Møntomløb6.035.1276.033.8085.996.995
Pengepolitiske indlån211.712.783185.487.143176.565.840
- Nettoindestående på folio30.937.78330.635.14331.000.840
- Indskudsbeviser180.775.000154.852.000145.565.000
Andre indlån16.325.25116.287.85416.414.256
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 44.40643.15741.099
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter56.889123.373160.899
- Øvrige indlån16.223.95616.121.32416.212.258
Staten108.516.241135.137.645135.779.320
Forpligtelser over for udlandet5.579.4894.439.5071.953.419
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188
Andre passiver4.421.2004.445.7903.836.917
Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928
505.767.020505.254.721490.410.367