Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2017

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 4. september 2017
​Valutareserven er i august 2017 forøget med 0,6 mia. kr. til 464,4 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i august 2017 forøget med 0,6 mia. kr. til 464,4 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,6 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i august.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.August 2017Januar 2017 - August 2017
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,010,3
Andet**0,67,0
Nationalbankens nettovalutakøb0,617,3
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-8,9
Ændring i valutareserven0,68,4

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i august et nettofinansieringsbehov på -11,7 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -1,7 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i august formindsket med 16,8 mia. kr. til et tilgodehavende på 195,0 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i august formindsket nettostillingen med 18,5 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.August 2017Januar 2017 - August 2017
Statens nettofinansieringsbehov-11,7-1,7
Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning2,534,6
Andet**0,01,4
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-9,234,3
Statens indenlandske bruttolåntagning***9,358,4
Statens likviditetspåvirkning-18,5-24,1
Nationalbankens nettovalutakøb0,617,3
Nationalbankens nettoobligationskøb0,1-0,1
Andre faktorer****1,00,0
Ændring i nettostillingen-16,8-6,8

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. AUGUST 2017

Aktiver 2017 2017 2016
1000 kr.31/0831/0731/08
Guld17.491.21017.491.21015.490.447
Fordringer på udlandet435.797.887435.411.115420.346.492
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.714.76816.535.96917.302.872
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB46.93944.40636.549
Pengepolitiske udlån--30.000
Andre udlån2.189.3732.175.2642.890.523
- Pengeinstitutter 1)2.189.3732.175.2642.866.685
- Øvrige udlån--23.838
Indenlandske obligationer32.867.75932.769.63433.011.211
Anlægsaktier mv. 184.063184.063781.473
Materielle og immaterielle anlægsaktiver621.781618.896690.748
Andre aktiver623.038536.4631.158.477
506.536.818505.767.020491.738.792

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2017 2017 2016
1000 kr.31/0831/0731/08
Seddelomløb63.857.22964.697.73463.698.290
Møntomløb6.036.8426.035.1276.010.726
Pengepolitiske indlån194.954.360211.712.783160.795.200
- Nettoindestående på folio30.960.36030.937.78325.655.200
- Indskudsbeviser163.994.000180.775.000135.140.000
Andre indlån16.236.46916.325.25116.264.199
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 46.93944.40636.549
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter27456.88920.771
- Øvrige indlån16.189.25616.223.95616.206.879
Staten126.967.268108.516.241152.332.575
Forpligtelser over for udlandet5.589.7335.579.4893.292.838
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188
Andre passiver4.415.7224.421.2003.953.848
Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928
506.536.818505.767.020491.738.792