Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2017

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 2. november 2017
​Valutareserven er i oktober 2017 formindsket med 24 mio. kr. til 464,3 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i oktober 2017 formindsket med 24 mio. kr. til 464,3 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 53 mio. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 77 mio. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i oktober.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Oktober 2017Januar 2017 - Oktober 2017
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,010,3
Andet**0,17,1
Nationalbankens nettovalutakøb0,117,4
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-9,1
Ændring i valutareserven0,08,2

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på 14,7 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -6,2 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober forøget med 2,7 mia. kr. til et tilgodehavende på 180,0 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i oktober forøget nettostillingen med 3,1 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Oktober 2017Januar 2017 - Oktober 2017
Statens nettofinansieringsbehov14,7-6,2
Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning4,442,7
Andet**0,11,7
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov19,238,3
Statens indenlandske bruttolåntagning***16,076,8
Statens likviditetspåvirkning3,1-38,5
Nationalbankens nettovalutakøb0,117,4
Nationalbankens nettoobligationskøb-0,2-0,2
Andre faktorer****-0,4-0,4
Ændring i nettostillingen2,7-21,8

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. OKTOBER 2017

Aktiver 2017 2017 2016
1000 kr.31/1030/0931/10
Guld17.491.21017.491.21015.490.447
Fordringer på udlandet434.397.751433.496.597421.252.394
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.714.76816.714.76817.275.975
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB38.16348.39337.027
Pengepolitiske udlån-10.000-
Andre udlån1.732.2851.862.3643.004.860
- Pengeinstitutter 1)1.732.2851.862.3642.992.041
- Øvrige udlån--12.820
Indenlandske obligationer32.716.33132.867.75933.022.276
Anlægsaktier mv. 184.063184.063452.565
Materielle og immaterielle anlægsaktiver585.964590.457645.929
Andre aktiver459.316668.4181.195.762
504.319.851503.934.029492.377.235

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2017 2017 2016
1000 kr.31/1030/0931/10
Seddelomløb63.307.58963.419.15663.549.089
Møntomløb6.034.4706.034.7305.998.272
Pengepolitiske indlån180.029.920177.381.120179.436.600
- Nettoindestående på folio29.958.92030.884.12022.575.600
- Indskudsbeviser150.071.000146.497.000156.861.000
Andre indlån16.331.46216.246.33016.363.946
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 38.16348.39337.027
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter12.6292.73036
- Øvrige indlån16.280.67016.195.20716.326.883
Staten141.375.378144.515.834132.446.218
Forpligtelser over for udlandet4.333.7963.408.5224.103.991
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188
Andre passiver4.428.0414.449.1425.088.004
Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928
504.319.851503.934.029492.377.235