Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2017

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 3. januar 2018
​Valutareserven er i december 2017 forøget med 4,2 mia. kr. til 468,4 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i december 2017 forøget med 4,2 mia. kr. til 468,4 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 4,3 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i december.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.December 2017Januar 2017 - December 2017
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,010,3
Andet**4,311,4
Nationalbankens nettovalutakøb4,321,7
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-9,3
Ændring i valutareserven4,212,4

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i december et nettofinansieringsbehov på 3,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -20,0 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i december forøget med 8,0 mia. kr. til et tilgodehavende på 190,0 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i december forøget nettostillingen med 7,7 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.December 2017Januar 2017 - December 2017
Statens nettofinansieringsbehov3,0-20,0
Afdrag på den indenlandske gæld*44,397,1
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning-40,2-12,2
Andet**3,14,9
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov10,169,8
Statens indenlandske bruttolåntagning***2,398,6
Statens likviditetspåvirkning7,7-28,8
Nationalbankens nettovalutakøb4,321,7
Nationalbankens nettoobligationskøb0,20,2
Andre faktorer****-4,2-4,9
Ændring i nettostillingen8,0-11,8

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps. Udenlandsk nettofinansieringsbehov er i december påvirket af førtidsindfrielse af genudlån til Irland på 3 mia. kr.

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. DECEMBER 2017

Aktiver 2017 2017 2016
1000 kr.31/1230/1131/12
Guld17.491.19717.491.19715.490.447
Fordringer på udlandet438.027.616434.766.091422.465.504
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.420.15616.595.88016.613.881
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB52.23941.56255.208
Pengepolitiske udlån-30.000-
Andre udlån2.093.5431.919.0233.528.621
- Pengeinstitutter 1)2.093.5431.919.0233.528.546
- Øvrige udlån--75
Indenlandske obligationer33.167.67633.011.45633.011.649
Anlægsaktier mv. 184.063184.063184.063
Materielle og immaterielle anlægsaktiver577.377581.838647.968
Andre aktiver408.716571.6791.140.675
508.422.583505.192.789493.138.016

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2017 2017 2016
1000 kr.31/1230/1131/12
Seddelomløb64.963.68163.726.62764.913.157
Møntomløb6.033.3066.032.8906.010.395
Pengepolitiske indlån189.967.418182.016.848201.795.744
- Nettoindestående på folio28.259.41830.859.84828.918.744
- Indskudsbeviser161.708.000151.157.000172.877.000
Andre indlån16.333.53016.366.89915.384.645
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 52.23941.56255.208
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter93725.42836
- Øvrige indlån16.280.35416.299.90915.329.400
Staten134.688.844139.455.912110.927.915
Forpligtelser over for udlandet3.540.9614.697.0753.003.581
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188
Andre passiver4.415.6484.417.3435.711.464
Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928
508.422.583505.192.789493.138.016