Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2018

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 2. februar 2018
​Valutareserven er i januar 2018 forøget med 2,1 mia. kr. til 463,9 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i januar 2018 forøget med 2,1 mia. kr. til 463,9 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 2,2 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i januar.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Januar 2018
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0
Andet**2,2
Nationalbankens nettovalutakøb2,2
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1
Ændring i valutareserven2,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

KURSREGULERING AF VALUTARESERVEN FOR 2017

Nationalbanken har foretaget kursregulering af valutareserven. Reguleringen har netto medført en nedskrivning med 6,6 mia. kr., således at valutareserven ved udgangen af 2017 var 461,8 mia. kr.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i januar et nettofinansieringsbehov på -11,4 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i januar formindsket med 18,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 171,9 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i januar formindsket nettostillingen med 21,8 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Januar 2018
Statens nettofinansieringsbehov-11,4
Afdrag på den indenlandske gæld*0,0
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning1,1
Andet**0,0
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-10,3
Statens indenlandske bruttolåntagning***11,5
Statens likviditetspåvirkning-21,8
Nationalbankens nettovalutakøb2,2
Nationalbankens nettoobligationskøb-0,2
Andre faktorer****1,6
Ændring i nettostillingen-18,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

1) Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

2) Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.

3) Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

4) Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p,a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p,a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p,a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p,a.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. JANUAR 2018

Aktiver 2018 2017 2017
1000 kr.31/0131/1231/01
Guld17.220.28417.491.19717.491.210
Fordringer på udlandet433.808.195438.027.616425.534.649
Fordringer på Den Internationale Valutafond15.279.63116.420.15616.556.360
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB43.06052.23945.072
Pengepolitiske udlån---
Andre udlån2.326.9102.093.5432.537.518
- Pengeinstitutter 1)2.326.9062.093.5432.537.518
- Øvrige udlån4--
Indenlandske obligationer32.758.77733.167.67633.098.667
Anlægsaktier mv. 184.063184.063221.563
Materielle og immaterielle anlægsaktiver634.913577.377640.922
Andre aktiver1.727.529408.716587.793
503.983.362508.422.583496.713.754

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2018 2017 2017
1000 kr.31/0131/1231/01
Seddelomløb63.148.23664.963.68163.237.589
Møntomløb6.025.7476.033.3065.966.931
Pengepolitiske indlån171.874.274189.967.418188.903.100
- Nettoindestående på folio31.000.27428.259.41829.421.100
- Indskudsbeviser140.874.000161.708.000159.482.000
Andre indlån16.430.00116.333.53015.401.549
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 43.06052.23945.072
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter-93778
- Øvrige indlån16.386.94116.280.35415.356.398
Staten156.467.395134.688.844126.144.006
Forpligtelser over for udlandet2.417.7613.540.9611.751.373
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98114.512.24214.512.242
Andre passiver112.0144.415.6489.913.036
Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928
503.983.362508.422.583496.713.754