Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2018

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 2. marts 2018
​Valutareserven er i februar 2018 forøget med 3,1 mia. kr. til 467,0 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i februar 2018 forøget med 3,1 mia. kr. til 467,0 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 3,1 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 31 mio. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i februar.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Februar 2018Januar 2018 - Februar 2018
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0
Andet**3,15,3
Nationalbankens nettovalutakøb3,15,3
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-0,2
Ændring i valutareserven3,15,2

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i februar et nettofinansieringsbehov på -13,5 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -24,8 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i februar formindsket med 22,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 149,8 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i februar formindsket nettostillingen med 25,1 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Februar 2018Januar 2018 - Februar 2018
Statens nettofinansieringsbehov-13,5-24,8
Afdrag på den indenlandske gæld*1,71,7
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning5,06,1
Andet**0,10,1
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-6,7-17,0
Statens indenlandske bruttolåntagning***18,429,9
Statens likviditetspåvirkning-25,1-46,9
Nationalbankens nettovalutakøb3,15,3
Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,2
Andre faktorer****-0,11,5
Ændring i nettostillingen-22,1-40,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 28. FEBRUAR 2018

Aktiver 2018 2018 2017
1000 kr.28/0231/0128/02
Guld17.220.28417.220.28417.491.210
Fordringer på udlandet435.568.966433.808.195433.431.912
Fordringer på Den Internationale Valutafond15.281.41615.279.63116.487.565
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB42.96143.06040.782
Pengepolitiske udlån - - -
Andre udlån1.989.1792.326.9102.273.890
- Pengeinstitutter 1)1.989.1792.326.9062.273.890
- Øvrige udlån04-
Indenlandske obligationer32.758.77732.758.77733.126.849
Anlægsaktier mv. 184.063184.063221.563
Materielle og immaterielle anlægsaktiver632.924634.913638.168
Andre aktiver1.921.2631.727.529528.570
505.599.833503.983.362504.240.509

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2018 2018 2017
1000 kr.28/0231/0128/02
Seddelomløb63.130.80863.148.23663.196.073
Møntomløb6.017.7166.025.7475.965.523
Pengepolitiske indlån149.822.782171.874.274176.206.687
- Nettoindestående på folio31.029.78231.000.27430.679.687
- Indskudsbeviser118.793.000140.874.000145.527.000
Andre indlån16.373.31216.430.00115.332.416
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 42.96143.06040.782
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter - -78
- Øvrige indlån16.330.35116.386.94115.291.555
Staten181.552.716156.467.395147.423.746
Forpligtelser over for udlandet1.094.7232.417.761816.983
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242
Andre passiver99.842112.0149.902.913
Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928
505.599.833503.983.362504.240.509