Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2018

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 4. april 2018
​Valutareserven er i marts 2018 formindsket med 80 mio. kr. til 466,9 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i marts 2018 formindsket med 80 mio. kr. til 466,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 52 mio. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 132 mio. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i marts.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Marts 2018Januar 2018 - marts 2018
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0
Andet**0,15,4
Nationalbankens nettovalutakøb0,15,4
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,3
Ændring i valutareserven-0,15,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i marts et nettofinansieringsbehov på -40,5 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -65,3 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i marts formindsket med 25,8 mia. kr. til et tilgodehavende på 124,1 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i marts formindsket nettostillingen med 25,1 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Marts 2018Januar 2018 - marts 2018
Statens nettofinansieringsbehov-40,5-65,3
Afdrag på den indenlandske gæld*0,62,3
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning3,19,2
Andet**0,20,3
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-36,6-53,6
Statens indenlandske bruttolåntagning***-11,518,4
Statens likviditetspåvirkning-25,1-72,0
Nationalbankens nettovalutakøb0,15,4
Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,2
Andre faktorer****-0,70,9
Ændring i nettostillingen-25,8-65,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a. , foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. MARTS 2018

Aktiver 2018 2018 2017
1000 kr.31/0328/0231/03
Guld17.220.28417.220.28417.491.210
Fordringer på udlandet435.890.906435.568.966433.431.912
Fordringer på Den Internationale Valutafond15.266.57715.281.41616.487.565
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB41.56542.96140.782
Pengepolitiske udlån5.500.000--
Andre udlån2.257.4571.989.1792.273.890
- Pengeinstitutter 1)2.257.4571.989.1792.273.890
- Øvrige udlån-0-
Indenlandske obligationer32.758.77732.758.77733.126.849
Anlægsaktier mv. 184.063184.063221.563
Materielle og immaterielle anlægsaktiver628.787632.924638.168
Andre aktiver1.696.1921.921.263528.570
511.444.608505.599.833504.240.509

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2018 2018 2017
1000 kr.31/0328/0231/03
Seddelomløb63.966.22763.130.80863.196.073
Møntomløb6.015.3166.017.7165.965.523
Pengepolitiske indlån129.571.484149.822.782176.206.687
- Nettoindestående på folio28.119.48431.029.78230.679.687
- Indskudsbeviser101.452.000118.793.000145.527.000
Andre indlån16.383.51816.373.31215.332.416
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 41.56542.96140.782
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter--78
- Øvrige indlån16.341.95316.330.35115.291.555
Staten206.678.896181.552.716147.423.746
Forpligtelser over for udlandet1.481.8691.094.723816.983
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242
Andre passiver92.88799.8429.902.913
Grundfond og reserver73.713.43073.966.95370.883.928
511.444.608505.599.833504.240.509