Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2018

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 2. maj 2018
​Valutareserven er i april 2018 forøget med 0,6 mia. kr. til 467,5 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i april 2018 forøget med 0,6 mia. kr. til 467,5 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,6 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i april.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.April 2018Januar 2018 - april 2018
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0
Andet**0,66,0
Nationalbankens nettovalutakøb0,66,0
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,4
Ændring i valutareserven0,65,7

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i april et nettofinansieringsbehov på 28,3 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -37,0 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i april forøget med 25,7 mia. kr. til et tilgodehavende på 149,7 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i april forøget nettostillingen med 24,6 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.April 2018Januar 2018 - april 2018
Statens nettofinansieringsbehov28,3-37,0
Afdrag på den indenlandske gæld*1,94,1
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning3,112,3
Andet**0,10,4
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov33,5-20,2
Statens indenlandske bruttolåntagning***8,927,2
Statens likviditetspåvirkning24,6-47,4
Nationalbankens nettovalutakøb0,66,0
Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,2
Andre faktorer****0,51,3
Ændring i nettostillingen25,7-40,2

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. APRIL 2018

Aktiver 2018 2018 2017
1000 kr.30/0431/0330/04
Guld17.220.28417.220.28417.491.210
Fordringer på udlandet436.170.124435.890.906432.126.711
Fordringer på Den Internationale Valutafond15.265.87615.266.57716.723.933
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB39.00341.56540.593
Pengepolitiske udlån-5.500.000-
Andre udlån1.555.8182.257.4572.361.444
- Pengeinstitutter 1)1.555.8182.257.4572.361.444
- Øvrige udlån--0
Indenlandske obligationer32.753.49432.758.77732.979.197
Anlægsaktier mv. 184.063184.063184.063
Materielle og immaterielle anlægsaktiver623.758628.787632.085
Andre aktiver1.341.1421.696.192532.619
505.153.562511.444.608503.071.855

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2018 2018 2017
1000 kr.30/0431/0330/04
Seddelomløb64.010.51863.966.22764.451.841
Møntomløb6.014.4576.015.3165.958.139
Pengepolitiske indlån149.727.631129.571.484179.228.738
- Nettoindestående på folio30.667.63128.119.48430.973.738
- Indskudsbeviser119.060.000101.452.000148.255.000
Andre indlån14.752.54216.383.51815.833.862
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 39.00341.56540.593
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter--72.309
- Øvrige indlån14.713.53916.341.95315.720.960
Staten182.095.668206.678.896142.447.612
Forpligtelser over for udlandet1.200.8271.481.8692.240.286
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242
Andre passiver97.50892.8874.432.182
Grundfond og reserver73.713.43073.713.43073.966.953
505.153.562511.444.608503.071.855