Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2018

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 4. juni 2018
​Valutareserven er i maj 2018 forøget med 0,7 mia. kr. til 468,1 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i maj 2018 forøget med 0,7 mia. kr. til 468,1 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,8 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i maj.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Maj 2018Januar 2018 - maj 2018
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0
Andet**0,86,8
Nationalbankens nettovalutakøb0,86,8
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,5
Ændring i valutareserven0,76,3

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i maj et nettofinansieringsbehov på -1,4 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -38,4 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i maj formindsket med 0,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 149,3 mia. kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Maj 2018Januar 2018 - maj 2018
Statens nettofinansieringsbehov-1,4-38,4
Afdrag på den indenlandske gæld*0,04,2
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning8,721,0
Andet**0,30,7
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov7,7-12,5
Statens indenlandske bruttolåntagning***7,534,7
Statens likviditetspåvirkning0,2-47,2
Nationalbankens nettovalutakøb0,86,8
Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,2
Andre faktorer****-1,40,0
Ændring i nettostillingen-0,4-40,7

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. MAJ 2018

Aktiver 2018 2018 2017
1000 kr.31/0530/0431/05
Guld17.220.28417.220.28417.491.210
Fordringer på udlandet436.766.237436.170.124433.731.279
Fordringer på Den Internationale Valutafond15.267.35415.265.87616.673.499
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB38.76339.00343.831
Pengepolitiske udlån--150.000
Andre udlån1.999.5101.555.8182.691.401
- Pengeinstitutter 1)1.999.5101.555.8182.691.401
- Øvrige udlån---
Indenlandske obligationer32.743.01432.753.49432.968.640
Anlægsaktier mv. 184.063184.063184.063
Materielle og immaterielle anlægsaktiver634.390623.758625.672
Andre aktiver1.560.1681.341.142557.860
506.413.783505.153.562505.117.455

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2018 2018 2017
1000 kr.31/0530/0431/05
Seddelomløb64.658.62464.010.51865.298.380
Møntomløb6.058.1266.014.4576.003.984
Pengepolitiske indlån149.308.869149.727.631175.730.040
- Nettoindestående på folio30.954.86930.667.63130.233.040
- Indskudsbeviser118.354.000119.060.000145.497.000
Andre indlån15.992.82414.752.54216.626.880
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 38.76339.00343.831
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter728.877-281.104
- Øvrige indlån15.225.18414.713.53916.301.945
Staten181.916.518182.095.668144.589.162
Forpligtelser over for udlandet1.128.2191.200.8273.948.120
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242
Andre passiver96.19297.5084.441.694
Grundfond og reserver73.713.43073.713.43073.966.953
506.413.783505.153.562505.117.455