Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2018

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 2. august 2018
​Valutareserven er i juli 2018 formindsket med 60 mio. kr. til 468,1 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i juli 2018 formindsket med 60 mio. kr. til 468,1 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 82 mio. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 142 mio. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i juli.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Juli 2018Januar 2018 - juli 2018
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0
Andet**0,16,9
Nationalbankens nettovalutakøb0,16,9
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,6
Ændring i valutareserven-0,16,3

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i juli et nettofinansieringsbehov på 36,5 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -2,0 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juli forøget med 35,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 197,0 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i juli forøget nettostillingen med 32,3 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Juli 2018Januar 2018 - juli 2018
Statens nettofinansieringsbehov36,5-2,0
Afdrag på den indenlandske gæld*0,05,3
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning0,924,5
Andet**0,10,8
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov37,628,7
Statens indenlandske bruttolåntagning***5,329,8
Statens likviditetspåvirkning32,3-1,2
Nationalbankens nettovalutakøb0,16,9
Nationalbankens nettoobligationskøb0,30,1
Andre faktorer****2,41,2
Ændring i nettostillingen35,17,0

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. JULI 2018

Aktiver 2018 2018 2017
1000 kr.31/0730/0631/07
Guld17.220.28217.220.28217.491.210
Fordringer på udlandet436.757.155436.166.317435.411.115
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.052.03816.060.75316.535.969
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB39.80237.50744.406
Pengepolitiske udlån---
Andre udlån1.835.5701.566.3222.175.264
- Pengeinstitutter 1)1.835.5701.566.3222.175.264
- Øvrige udlån---
Indenlandske obligationer33.026.65932.743.01432.769.634
Anlægsaktier mv. 184.063184.063184.063
Materielle og immaterielle anlægsaktiver631.641629.894618.896
Andre aktiver1.407.5481.559.812536.463
507.154.758506.167.964505.767.020

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2018 2018 2017
1000 kr.31/0730/0631/07
Seddelomløb64.809.88764.503.95364.697.734
Møntomløb6.085.7746.068.1886.035.127
Pengepolitiske indlån196.967.264161.847.366211.712.783
- Nettoindestående på folio31.016.26430.362.36630.937.783
- Indskudsbeviser165.951.000131.485.000180.775.000
Andre indlån14.155.14915.993.13116.325.251
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 39.80237.50744.406
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter599.121672.66256.889
- Øvrige indlån13.516.22615.282.96216.223.956
Staten135.844.629168.178.248108.516.241
Forpligtelser over for udlandet1.966.8921.325.1605.579.489
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242
Andre passiver70.752997.5074.421.200
Grundfond og reserver73.713.43073.713.43073.966.953
507.154.758506.167.964505.767.020

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.