Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2018

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 2. oktober 2018
​Valutareserven er i september 2018 formindsket med 29 mio. kr. til 467,9 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i september 2018 formindsket med 29 mio. kr. til 467,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 110 mio. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 139 mio. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i september.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.September 2018Januar 2018 - september 2018
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0
Andet**0,16,9
Nationalbankens nettovalutakøb0,16,9
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,8
Ændring i valutareserven0,06,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i september et nettofinansieringsbehov på -14,3 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -29,9 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i september formindsket med 21,0 mia. kr. til et tilgodehavende på 163,9 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i september formindsket nettostillingen med 21,5 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.September 2018Januar 2018 - september 2018
Statens nettofinansieringsbehov-14,3-29,9
Afdrag på den indenlandske gæld*1,36,6
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning8,939,0
Andet**0,10,9
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-4,016,6
Statens indenlandske bruttolåntagning***17,551,9
Statens likviditetspåvirkning-21,5-35,3
Nationalbankens nettovalutakøb0,16,9
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,2
Andre faktorer****0,32,2
Ændring i nettostillingen-21,0-26,0

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. SEPTEMBER 2018

Aktiver 2018 2018 2017
1000 kr.30/0931/0830/09
Guld17.220.28617.220.28617.491.210
Fordringer på udlandet438.573.212437.273.241433.496.597
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.054.82016.054.82016.714.768
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB83.39940.65548.393
Pengepolitiske udlån--10.000
Andre udlån1.718.0051.771.3261.862.364
- Pengeinstitutter 1)1.718.0051.771.3261.862.364
- Øvrige udlån---
Indenlandske obligationer33.125.70733.125.70732.867.759
Anlægsaktier mv. 184.063184.063184.063
Materielle og immaterielle anlægsaktiver667.227635.838590.457
Andre aktiver1.649.7421.636.465668.418
509.276.461507.942.401503.934.029

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2018 2018 2017
1000 kr.30/0931/0830/09
Seddelomløb63.763.57163.973.61463.419.156
Møntomløb6.099.4406.087.9206.034.730
Pengepolitiske indlån163.932.218184.958.699177.381.120
- Indestående på folio30.673.21830.807.69930.884.120
- Indskudsbeviser133.259.000154.151.000146.497.000
Andre indlån14.114.03514.369.09516.246.330
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 83.39940.65548.393
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter474.211671.4422.730
- Øvrige indlån13.556.42513.656.99816.195.207
Staten169.987.644148.521.875144.515.834
Forpligtelser over for udlandet3.988.2532.659.5843.408.522
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242
Andre passiver136.889117.2034.449.142
Grundfond og reserver73.713.43073.713.43073.966.953
509.276.461507.942.401503.934.029

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.