Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2018

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 2. november 2018
Valutareserven er i oktober 2018 formindsket med 298 mio. kr. til 467,6 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i oktober 2018 formindsket med 298 mio. kr. til 467,6 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 261 mio. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 38 mio. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i oktober.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Oktober 2018Januar 2018 - oktober 2018
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0
Andet**-0,36,6
Nationalbankens nettovalutakøb-0,36,6
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-0,8
Ændring i valutareserven-0,35,8

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på 30,5 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 0,6 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober forøget med 13,3 mia. kr. til et tilgodehavende på 177,2 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i oktober forøget nettostillingen med 13,4 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Oktober 2018Januar 2018 - oktober 2018
Statens nettofinansieringsbehov30,50,6
Afdrag på den indenlandske gæld*0,06,6
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning3,442,4
Andet**0,11,1
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov34,150,7
Statens indenlandske bruttolåntagning***20,772,6
Statens likviditetspåvirkning13,4-21,9
Nationalbankens nettovalutakøb-0,36,6
Nationalbankens nettoobligationskøb-0,20,0
Andre faktorer****0,42,6
Ændring i nettostillingen13,3-12,8

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse bedes rettet til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. OKTOBER 2018

Aktiver 2018 2018 2017
1000 kr.31/1030/0931/10
Guld17.220.28617.220.28617.491.210
Fordringer på udlandet437.800.496438.573.212434.397.751
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.382.12416.054.82016.714.768
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB79.15183.39938.163
Pengepolitiske udlån---
Andre udlån1.759.7161.718.0051.732.285
- Pengeinstitutter 1)1.759.7161.718.0051.732.285
- Øvrige udlån---
Indenlandske obligationer32.895.72533.125.70732.716.331
Anlægsaktier mv. 184.063184.063184.063
Materielle og immaterielle anlægsaktiver667.469667.227585.964
Andre aktiver1.500.2551.649.742459.316
508.489.285509.276.461504.319.851

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2018 2018 2017
1000 kr.31/1030/0931/10
Seddelomløb63.335.47063.763.57163.307.589
Møntomløb6.099.8816.099.4406.034.470
Pengepolitiske indlån177.198.499163.932.218180.029.920
- Indestående på folio31.133.49930.673.21829.958.920
- Indskudsbeviser146.065.000133.259.000150.071.000
Andre indlån12.789.40614.114.03516.331.462
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 79.15183.39938.163
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter1.001.955474.21112.629
- Øvrige indlån11.708.30013.556.42516.280.670
Staten156.590.558169.987.644141.375.378
Forpligtelser over for udlandet3.841.1733.988.2534.333.796
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242
Andre passiver1.379.887136.8894.428.041
Grundfond og reserver73.713.43073.713.43073.966.953
508.489.285509.276.461504.319.851

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.