Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2019
Offentligjort den 2. maj 2019
​Valutareserven er i april 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 452,9 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i april 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 452,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 1,2 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 39 mio. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i april.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.April 2019Januar 2019 - April 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-1,9
Andet**-1,2-3,9
Nationalbankens nettovalutakøb-1,2-5,8
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-0,3
Ændring i valutareserven-1,2-6,2

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i april et nettofinansieringsbehov på 26,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 2,8 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i april forøget med 27,2 mia. kr. til et tilgodehavende på 230,7 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i april forøget nettostillingen med 29,6 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.April 2019Januar 2019 - April 2019
Statens nettofinansieringsbehov26,02,8
Afdrag på den indenlandske gæld*2,222,7
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger19,630,1
Andet**0,10,6
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov47,956,2
Statens indenlandske bruttolåntagning***18,332,4
Statens likviditetspåvirkning29,623,8
Nationalbankens nettovalutakøb-1,2-5,8
Nationalbankens nettoobligationskøb-0,10,0
Andre faktorer****-1,11,9
Ændring i nettostillingen27,219,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. APRIL 2019

Aktiver 2019 2019
1000 kr.30/0431/03
Guld17.840.84017.840.840
Fordringer på udlandet420.077.779421.283.557
Fordringer på Den Internationale Valutafond17.556.10017.344.335
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB38.00045.272
Pengepolitiske udlån--
Andre udlån1.600.6911.609.224
- Pengeinstitutter 1)1.600.6911.609.224
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer32.543.63532.667.227
Anlægsaktier mv. 184.405184.405
Materielle og immaterielle anlægsaktiver685.100685.824
Andre aktiver380.559592.756
490.907.109492.253.440

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2019
1000 kr.30/0431/03
Seddelomløb63.440.84862.757.609
Møntomløb6.076.6536.076.155
Pengepolitiske indlån230.722.602203.514.147
- Indestående på folio31.083.60231.036.147
- Indskudsbeviser199.639.000172.478.000
Andre indlån12.273.55912.048.032
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 38.00045.272
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter1.902.3171.785.449
- Øvrige indlån10.333.24210.217.311
Staten87.868.751117.478.271
Forpligtelser over for udlandet2.600.3042.394.189
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.880.04913.880.049
Andre passiver355.134415.779
Grundfond og reserver73.689.20973.689.209
490.907.109492.253.440

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.