Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2019
Offentligjort den 4. november 2019
​Valutareserven er i oktober 2019 formindsket med 2,3 mia. kr. til 442,7 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i oktober 2019 formindsket med 2,3 mia. kr. til 442,7 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 2,3 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 39 mio. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i oktober netto solgt valuta for 0,4 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Oktober 2019Januar 2019 - oktober 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-0,4-2,3
Andet**-1,9-13,4
Nationalbankens nettovalutakøb-2,3-15,7
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-0,7
Ændring i valutareserven-2,3-16,4

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på 16,4 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 10,1 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober forøget med 12,0 mia. kr. til et tilgodehavende på 230,9 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i oktober forøget nettostillingen med 15,8 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Oktober 2019Januar 2019 - oktober 2019
Statens nettofinansieringsbehov16,410,1
Afdrag på den indenlandske gæld*7,059,5
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger1,247,2
Andet**0,01,1
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov24,5117,9
Statens indenlandske bruttolåntagning***8,782,1
Statens likviditetspåvirkning15,835,8
Nationalbankens nettovalutakøb-2,3-15,7
Nationalbankens nettoobligationskøb-1,4-0,7
Andre faktorer****-0,10,6
Ændring i nettostillingen12,020,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 13. september 2019 været -0,75 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. OKTOBER 2019

Aktiver 2019 2019
1000 kr.31/1030/09
Guld17.840.84017.840.840
Fordringer på udlandet413.210.215414.004.557
Fordringer på Den Internationale Valutafond18.390.32318.390.323
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB38.78528.581
Pengepolitiske udlån--
Andre udlån1.523.4721.432.016
- Pengeinstitutter 1)1.523.4721.432.016
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer31.841.83333.200.245
Anlægsaktier mv. 184.405184.405
Materielle og immaterielle anlægsaktiver690.507693.755
Andre aktiver480.205694.699
484.200.585486.469.421

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2019
1000 kr.31/1030/09
Seddelomløb62.444.21662.549.255
Møntomløb6.119.9866.120.984
Pengepolitiske indlån230.914.710218.872.360
- Indestående på folio31.355.71031.228.360
- Indskudsbeviser199.559.000187.644.000
Andre indlån14.127.95914.104.893
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 38.78528.581
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.516.0802.682.486
- Øvrige indlån11.573.09411.393.826
Staten75.828.25291.579.314
Forpligtelser over for udlandet6.781.8295.245.365
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.880.04913.880.049
Andre passiver414.375427.992
Grundfond og reserver73.689.20973.689.209
484.200.585486.469.421

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.