Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2019
Offentligjort den 3. december 2019
​Valutareserven er i november 2019 formindsket med 1,9 mia. kr. til 440,7 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i november 2019 formindsket med 1,9 mia. kr. til 440,7 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 1,9 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i november netto solgt valuta for 1,2 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.November 2019Januar 2019 - november 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-1,2-3,5
Andet**-0,7-14,1
Nationalbankens nettovalutakøb-1,9-17,6
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,8
Ændring i valutareserven-1,9-18,3

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i november et nettofinansieringsbehov på -16,4 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -6,3 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i november formindsket med 9,9 mia. kr. til et tilgodehavende på 221,1 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i november formindsket nettostillingen med 8,0 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.November 2019Januar 2019 - november 2019
Statens nettofinansieringsbehov-16,4-6,3
Afdrag på den indenlandske gæld*26,085,5
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger-1,246,0
Andet**0,11,2
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov8,4126,4
Statens indenlandske bruttolåntagning***16,598,5
Statens likviditetspåvirkning-8,027,8
Nationalbankens nettovalutakøb-1,9-17,6
Nationalbankens nettoobligationskøb0,1-0,6
Andre faktorer****-0,10,6
Ændring i nettostillingen-9,910,2

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 13. september 2019 været -0,75 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. NOVEMBER 2019

Aktiver 2019 2019
1000 kr.30/1131/10
Guld17.840.84017.840.840
Fordringer på udlandet410.622.846413.210.215
Fordringer på Den Internationale Valutafond18.254.34418.390.323
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB37.82538.785
Pengepolitiske udlån--
Andre udlån1.394.8611.523.472
- Pengeinstitutter 1)1.394.8611.523.472
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer31.930.11331.841.833
Anlægsaktier mv. 184.405184.405
Materielle og immaterielle anlægsaktiver689.664690.507
Andre aktiver609.961480.205
481.564.859484.200.585

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2019
1000 kr.30/1131/10
Seddelomløb62.765.30562.444.216
Møntomløb6.120.9066.119.986
Pengepolitiske indlån221.055.588230.914.710
- Indestående på folio31.355.58831.355.710
- Indskudsbeviser189.700.000199.559.000
Andre indlån13.783.77114.127.959
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 37.82538.785
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.691.3812.516.080
- Øvrige indlån11.054.56511.573.094
Staten83.843.13375.828.252
Forpligtelser over for udlandet6.006.1076.781.829
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.880.04913.880.049
Andre passiver420.791414.375
Grundfond og reserver73.689.20973.689.209
481.564.859484.200.585

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.