Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 3. januar 2020
​Valutareserven er i december 2019 formindsket med 5,3 mia. kr. til 435,4 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i december 2019 formindsket med 5,3 mia. kr. til 435,4 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 5,3 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i december netto solgt valuta for 4,1 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.December 2019Januar 2019 - december 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-4,1-7,6
Andet**-1,2-15,2
Nationalbankens nettovalutakøb-5,3-22,9
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-0,8
Ændring i valutareserven-5,3-23,6

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i december et nettofinansieringsbehov på -1,4 mia. kr. I 2019 var statens nettofinansieringsbehov -7,7 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i december forøget med 9,5 mia. kr. til et tilgodehavende på 230,6 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i december forøget nettostillingen med 13,4 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.December 2019Januar 2019 - december 2019
Statens nettofinansieringsbehov-1,4-7,7
Afdrag på den indenlandske gæld*6,592,0
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger-1,944,2
Andet**0,01,2
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov3,2129,6
Statens indenlandske bruttolåntagning***-10,288,3
Statens likviditetspåvirkning13,441,3
Nationalbankens nettovalutakøb-5,3-22,9
Nationalbankens nettoobligationskøb0,4-0,2
Andre faktorer****1,01,6
Ændring i nettostillingen9,519,7

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 13. september 2019 været -0,75 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. DECEMBER 2019

Aktiver 2019 2019
1000 kr.31/1230/11
Guld17.840.84017.840.840
Fordringer på udlandet402.427.984410.622.846
Fordringer på Den Internationale Valutafond18.226.01018.254.344
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB37.89237.825
Pengepolitiske udlån--
Andre udlån2.090.9941.394.861
- Pengeinstitutter 1)2.090.9941.394.861
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer32.346.17931.930.113
Anlægsaktier mv. 184.405184.405
Materielle og immaterielle anlægsaktiver686.942689.664
Andre aktiver577.813609.961
474.419.059481.564.859

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2019
1000 kr.31/1230/11
Seddelomløb64.430.48162.765.305
Møntomløb6.121.0766.120.906
Pengepolitiske indlån230.566.308221.055.588
- Indestående på folio31.205.30831.355.588
- Indskudsbeviser199.361.000189.700.000
Andre indlån11.779.92613.783.771
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 37.89237.825
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.366.1052.691.381
- Øvrige indlån9.375.92911.054.565
Staten70.410.93583.843.133
Forpligtelser over for udlandet3.100.6636.006.107
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.880.04913.880.049
Andre passiver440.412420.791
Grundfond og reserver73.689.20973.689.209
474.419.059481.564.859

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.