Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2020

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 4. maj 2020
​Valutareserven er i april 2020 forøget med 78,8 mia. kr. til 450,9 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i april 2020 forøget med 78,8 mia. kr. til 450,9 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 1,5 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 80,3 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i april.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.April 2020Januar 2020 - april 2020
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-77,7
Andet**-1,5-1,5
Nationalbankens nettovalutakøb-1,5-79,2
Statens udenlandske nettolåntagning***80,388,9
Ændring i valutareserven78,89,7

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i april et nettofinansieringsbehov på 60,6 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -13,5 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i april forøget med 36,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 135,7 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i april forøget nettostillingen med 39,9 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.April 2020Januar 2020 - april 2020
Statens nettofinansieringsbehov60,6-13,5
Afdrag på den indenlandske gæld*5,318,0
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger-1,311,2
Andet**0,10,4
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov64,716,1
Statens indenlandske bruttolåntagning***24,831,0
Statens likviditetspåvirkning39,9-14,8
Nationalbankens nettovalutakøb-1,5-79,2
Nationalbankens nettoobligationskøb0,60,8
Andre faktorer****-2,6-1,6
Ændring i nettostillingen36,4-94,8

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 20. marts 2020 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. APRIL 2020

Aktiver 2020 2020
1000 kr.30/0431/03
Guld21.672.57021.672.570
Fordringer på udlandet408.979.410333.596.475
Fordringer på Den Internationale Valutafond21.358.81918.522.227
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB27.05431.843
Pengepolitiske udlån21.350.00086.402.000
Andre udlån37.665.55120.721.448
- Pengeinstitutter 1)37.665.55120.721.448
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer32.924.13432.310.868
Anlægsaktier mv. 192.308192.308
Materielle og immaterielle anlægsaktiver683.596682.772
Andre aktiver951.9341.047.045
545.805.376515.179.556

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter. Herudover omfatter posten mellemværender med danske pengeinstitutter i tilknytning til swapaftaler med centralbanker. Udlånet udgør 36,4 mia. kr.

Passiver 2020 2020
1000 kr.30/0431/03
Seddelomløb64.354.85162.945.072
Møntomløb6.106.5786.086.549
Pengepolitiske indlån157.097.420185.727.003
- Indestående på folio31.399.42031.272.003
- Indskudsbeviser125.698.000154.455.000
Andre indlån48.712.38030.715.971
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 27.05431.843
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter3.625.3133.395.181
- Øvrige indlån 2)45.060.01327.288.947
Staten174.354.948133.923.522
Forpligtelser over for udlandet1.114.7001.731.697
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.137.49014.137.490
Andre passiver141.541126.784
Grundfond og reserver79.785.46879.785.468
545.805.376515.179.556

2) I regnskabsposten indgår mellemværender i tilknytning til swapaftaler med centralbanker. Indlånet udgør 36,4 mia. kr.

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.

Korrektion til Nationalbankens balance for marts 2020

Der er foretaget korrektion som følge af en fejl i den offentliggjorte balance for marts 2020.

På baggrund heraf er:

Andre aktiver ændret til: 1.047.045 t.kr.

Andre passiver ændret til: 126.784 t.kr.

Samlet balancesum ændret til: 515.179.556 t.kr.