Markedsudviklingen i 1. halvår får danskernes finansielle nettoformue til at stige

Finansielle konti, 2. kvartal 2014.
Publiceret 30. september 2014
I 1. halvår 2014 er de danske husholdningers pensionsformue vokset med lidt mere end 250 mia. kr.

Overgang til ny nationalregnskabsstandard

Fra og med offentliggørelsen af 2. kvartal 2014 overgår Nationalbankens opgørelse af de kvartalsvise finansielle konti til den nye europæiske standard i European System of National and Regional Accounts (ESA2010).

I første omgang dækker statistikken perioderne fra og med 4. kvartal 2012, men den vil senere blive ført længere tilbage. Som følge af ændrede opgørelsesmetoder og bedre statistikkvalitet vil der i mellemtiden forekomme visse brud i forhold til de hidtil offentliggjorte kvartalsvise finansielle konti. For mere information se notat: Revision af kvartalsvise finansielle konti - overblik

I 1. halvår 2014 er de danske husholdningers pensionsformue vokset med lidt mere end 250 mia. kr. Det kan i høj grad forklares af udviklingen på de finansielle markeder (stigende aktiemarkeder og faldende renter), men også af at pensionsindbetalingerne fortsat er større end -udbetalingerne. Danskernes pensionsformue (før skat) udgør nu 2.904 mia. kr. ud af deres samlede finansielle aktiver på i alt 5.291 mia. kr.

Ud over pensionsformuen har danskerne også betydelige aktiver i form af indskud i bankerne og i form af forskellige kategorier af ejerandelsbeviser i såvel finansielle som ikke-finansielle selskaber. Sidstnævnte har ligeledes været begunstiget af markedsudviklingen i 1. halvår.

Hvor danskernes finansielle aktiver fordeler sig på en række modpartssektorer, udgøres deres passiver primært af gæld til banker og realkreditinstitutter, mens gæld til ikke-finansielle selskaber og det offentlige kun fylder en mindre del. De finansielle passiver udgør i alt 2.673 mia. kr. Opgjort på opdateret kildegrundlag og efter den nye standard beløber danskernes samlede finansielle nettoformue sig til 2.618 mia. kr. (før skat af pensionsmidler).

 

Danskernes nettoformue samt aktiver og passiver fordelt på modpartssektor

 

Udvalgte finansielle poster for husholdninger inkl. NPISH og ikke-finansielle selskaber

Løbende priser, mia. kr.3. kvt. 134. kvt. 131. kvt. 142. kvt. 14
Husholdninger inkl. NPISH
Finansielle transaktioner
- Finansielle aktiver, samlet-4125240
- Finansielle passiver, samlet-3651-644
Nettofordringserhvervelse (B.9/BF.9)-6-258-4
Omvurderinger
- Finansielle aktiver, samlet7421109127
- Finansielle passiver, samlet-8-4124
Beholdninger
- Finansielle aktiver, samlet 4.9384.9205.1245.291
- Finansielle passiver, samlet2.6572.6312.6252.673
Nettoformue (BF.90)2.2812.2892.4992.618
     
Ikke-finansielle selskaber
Finansielle transaktioner
- Finansielle aktiver, samlet10131-43-9
- Finansielle passiver, samlet-2477-52-32
Nettofordringserhvervelse, (B.9/BF.9)3454924

 

KONTAKTINFORMATION

NY NATIONALREGNSKABS-STANDARD (ESA2010)