Danske statspapirer giver positive afkast, selv om renterne er steget

Værdipapirer, december 2016.
Publiceret 4. januar 2017
Danske statspapirer har fra januar til november samlet set givet et afkast på 5 pct. i form af rentebetalinger og kursgevinster, selv om renterne er steget de sidste par måneder

Danske statspapirer har fra januar til november samlet set givet et afkast på 5 pct. i form af rentebetalinger og kursgevinster, selv om renterne er steget de sidste par måneder. Pensionsselskabernes afkast ligger ved udgangen af november på 8 pct., svarende til 27 mia.kr. Kursgevinster udgør alene 18 mia. kr. Til sammenligning har det samlede afkast til udenlandske investorer været på 3 pct. og har i høj grad været drevet af rentebetalinger.

Forskellen i obligationsafkast hænger sammen med spredningen i porteføljerne. Pensionsselskaberne har placeret over 50 pct. af deres samlede portefølje af danske statspapirer i obligationer med restløbetid på over 10 år, hvor de ejer knap 90 pct. af udstedelserne. Selskabernes samlede afkast på obligationer følger derfor i høj grad udviklingen i de lange renter.

Udenlandske investorer placerer – i modsætning til pensionsselskaberne – generelt deres investeringer i statspapirer med kortere løbetider. Disse papirer har en lavere rente, mens udsvingene i afkastet til gengæld er mindre.

Akkumuleret månedligt afkast på danske statspapirer (venstre) og ejerandele fordelt på restløbetider, gennemsnit 2016 (højre)

Anm.: Pensionsselskabernes indirekte beholdning af aktiver, der holdes gennem danske investeringsforeninger, er medtaget. Begrebet pensionsselskaber benyttes for forsikrings- og pensionssektoren.

Kontaktinformation

Ejerkoncentration i realkreditobligationer

Nationalbankens statistik over ejerkoncentration i danske realkreditobligationer viser opdeling på henholdsvis lavt, mellem, og højt koncentrerede serier. Nedenstående Excel-fil viser opdelingen for senest afsluttede måned. Ejerkoncentrationen har følgende udfaldsrum:

1 – Lavt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel < 20 pct.
2 – Mellem koncentrerede serier. 20 pct. <= maksimal ejerandel < 50 pct.
3 – Højt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel >= 50 pct.
0 – Hele serien ejes af udstedere.

Opgørelsen er bl.a. relevant for låntagere i realkreditserier, da højt koncentrerede obligationsserier har en tendens til at være kendetegnet af indlåsningseffekter, jf. Danmarks Nationalbank,  Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2008. Indlåsningseffekter i realkreditobligationer kan medføre en højere pris for obligationer i perioder, hvor disse obligationer er opkøbsrelevante.

Ejerkoncentration i realkreditobligationer