Halvdelen af erhvervsvirksomhedernes indlån har nu negativ rente

Bank og realkredit, renter, april 2017.
Publiceret 30. maj 2017
Knap 50 pct. af erhvervsvirksomhedernes samlede indlån på 285 mia. kr. har ved udgangen af marts en negativ rente.

Knap 50 pct. af erhvervsvirksomhedernes samlede indlån på 285 mia. kr. har ved udgangen af marts en negativ rente. Det er en stigning på 18 procentpoint i løbet af det seneste år og er bl.a. udtryk for, at bankerne tilpasser sig den negative rente på indskudsbeviser. Omkring 40 pct. af erhvervsindlånene har nulrente og godt 10 pct. har positiv rente. Sammensætningen betyder, at virksomhederne i 1. kvartal 2017 samlet set har haft nettoudgifter på godt 85 mio. kr. for at have penge stående i banken, mens privatpersoner stadig ikke betaler for det.

Erhvervsvirksomhedernes gennemsnitlige indlånsrenter i bankerne er i marts -0,12 pct. Indlån på anfordring udgør 92 pct. af virksomhedernes samlede indlån, mens de resterende 8 pct. er fordelt på tidsindskud og lån med opsigelse, som typisk har højere indlånsrente. Det store omfang af indlån med negativ rente eller nulrente afspejler, at virksomhederne tillægger likviditeten stor betydning, når de skal vælge indlånsform.

Bankernes gennemsnitlige indlånsrente over for erhverv og andelen af erhvervsindlån med positiv, negativ og nulrente

 Anm.: Data for andelen af indlån med positiv, negativ og nulrente er baseret på en undersøgelse, som Nationalbanken gennemfører hvert halve år blandt de indberettende banker, og som dækker knap 80 pct. af alle erhvervsindlån. Data er overfor danske modparter i alle valuta.

Kontaktinformation