Husholdningernes beholdning af danske værdipapirer er rekordhøj

Værdipapirer, august 2017.
Publiceret 28. september 2017
Værdien af husholdningernes investeringer i danske værdipapirer udgør 934 mia. kr. ultimo august 2017. Det svarer til ca. 162.000 kr. pr. dansker og er det højeste niveau nogensinde. Deres beholdning af danske værdipapirer er steget markant i de senere år og er mere end fordoblet siden 2002

Værdien af husholdningernes investeringer i danske værdipapirer udgør 934 mia. kr. ultimo august 2017. Det svarer til ca. 162.000 kr. pr. dansker og er det højeste niveau nogensinde. Deres beholdning af danske værdipapirer er steget markant i de senere år og er mere end fordoblet siden 2002. Til sammenligning er hver danskers indlån i bankerne i gennemsnit ca. 146.000 kr.

Husholdningerne har især købt investeringsforeningsbeviser, som ved udgangen af august udgjorde 55 pct. af deres samlede portefølje af danske værdipapirer. Investeringsforeningerne tilbyder en bred vifte af risikoprofiler og dermed adgang til at sprede risikoen.

Værdien af deres danske aktiebeholdning er steget fra 85 til 368 mia. kr. siden 2002. Det hænger især sammen med de senere års store kursgevinster, hvor bl.a. mange danske selskaber har tilbagekøbt egne aktier. Aktietilbagekøb svarer økonomisk set til udbyttebetalinger og giver samtidig aktionærerne en kursgevinst på deres aktiebeholdning.

Værdien af deres direkte placeringer i danske obligationer er derimod blevet reduceret og udgør nu kun ca. 6 pct. af deres samlede portefølje.

​​Markedsværdi af husholdningernes investeringer i danske værdipapirer

 Anm.: Danske værdipapirer er i denne sammenhæng defineret som alle papirer, der er registreret i VP Securities.

Kontaktinformation

Ejerkoncentration i realkreditobligationer

Nationalbankens statistik over ejerkoncentration i danske realkreditobligationer viser opdeling på henholdsvis lavt, mellem, og højt koncentrerede serier. Nedenstående Excel-fil viser opdelingen for senest afsluttede måned. Ejerkoncentrationen har følgende udfaldsrum:

1 – Lavt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel < 20 pct.
2 – Mellem koncentrerede serier. 20 pct. <= maksimal ejerandel < 50 pct.
3 – Højt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel >= 50 pct.
0 – Hele serien ejes af udstedere.

Opgørelsen er bl.a. relevant for låntagere i realkreditserier, da højt koncentrerede obligationsserier har en tendens til at være kendetegnet af indlåsningseffekter, jf. Danmarks Nationalbank,  Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2008. Indlåsningseffekter i realkreditobligationer kan medføre en højere pris for obligationer i perioder, hvor disse obligationer er opkøbsrelevante.

Ejerkoncentration i realkreditobligationer