Udlandet køber realkreditobligationer i stor stil

Under konverteringsbølgen i de tre måneder frem til slutningen af juli har udlandet købt 30-årige fastforrentede realkreditobligationer for 23 mia. kr. Det svarer til, at udlandet nu ejer 37 pct. af de danske 30-årige fastforrentede realkreditobligationer.
Emne Finansiel statistik
Type Porteføljeinvesteringer
Periode Juli 2019
Offentligjort den 28. august 2019

Kontaktinformation

Note om tekniske udsving i udlandets beholdning og transaktioner i realkreditobligationer

Der er en statistisk usikkerhed knyttet til den månedlige opgørelse af udlandets beholdninger af og transaktioner i danske værdipapirer. Det hænger bl.a. sammen med, at nogle indenlandske sektorer indberetter værdipapirer efter valørdato, mens andre indberetter værdipapirbeholdninger efter handelsdatoen.

Forskellen i brugen af valør- og handelsdatoen betyder bl.a., at udstedelser og indfrielser af realkreditobligationer kan blive indberettet i forskellige kalendermåneder af henholdsvis realkreditinstitutter og andre indenlandske sektorer. Det kan føre til tekniske udsving i de beregnede udenlandske beholdninger og transaktioner. Udlandets beholdning af danske værdipapirer opgøres nemlig som forskellen mellem de indberettede udstedelser af danske værdipapirer og de indberettede beholdninger, som ejes af de danske sektorer.

Eksempelvis kan fx en pensionskasse, der ejer en realkreditobligation, som er blevet førtidsindfriet med valør den 1. juli vælge at tage obligationen ud af sin opgørelse af beholdningen på handelsdatoen allerede et par dage før, altså i slutningen af juni. Da obligationen stadig er udstedt ultimo juni, og da den ikke ejes af danske investorer, kan det se ud som om udlandet har købt den.

Et andet eksempel er realkreditinstitutternes salg obligationer bag rentetilpasningslån. Salget sker i måneden op til terminsdatoen, fx i juni op til 1. juli. Hvis obligationerne bliver købt af en pensionskasse, som indberetter til handelsdato, vil de optræde i pensionskassens beholdning i juni. Realkreditinstituttet indberetter derimod først udstedelsen i valørmåneden, altså i juli. Da udstedelsen endnu ikke er registreret i juni kan det se ud som om udlandet har solgt realkreditobligationer og pensionskassen har købt dem i juni.

Beholdningerne i værdipapirstatistikken opgøres ultimo måneden, og den statistiske usikkerhed knyttet til udlandets beholdninger af danske værdipapirer er størst for realkreditobligationer i måneden før terminsmåneden, fx i juni. Usikkerheden er mindst i terminsmånederne, dvs. januar, april, juli og oktober. De tekniske udsving i transaktionerne kan udjævnes ved at akkumulerede transaktioner over tremånedersperioderne februar-april, maj-juli, august-oktober og november-januar.

Der arbejdes p.t. på at mindske usikkerheden knyttet til udlandets beholdninger af og transaktioner i danske værdipapirer.