Publikationer og meddelelser

Statens låntagning og gæld

​Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgælden publikationen Statens låntagning og gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen.
Publiceret Download Titel
24-02-2016

Statens låntagning og gæld 2015

Efter overskud på statens finanser faldt statsgælden i 2015 til 445 mia. kr., svarende til 22 pct. af BNP. Den lave statsgæld understøtter, at staten har den højest mulige kreditvurdering (AAA/Aaa) hos de internationale kreditvurderingsbureauer. Det samlede obligationssalg i 2015 var 33 mia. kr., og udstedelserne blev foretaget til en rekordlav gennemsnitlig rente på 0,3 pct.

24-02-2016

Hovedtræk fra Statens låntagning og gæld, 2015

Hovedtræk fra 'Statens låntagning og gæld, 2015'.

Liste over specialkapitler i Statens låntagning og gæld

Årgang​Titel
​2015Styring af markedsrisiko i lavrentemiljø
Styring af kreditrisiko: Overgang til gensidig sikkerhedsstillelse
​2014Genudlån og statsgarantier
2013​Likviditet i danske statspapirer
Betydningen af løbetidspræmie for staten som udsteder
2012​Fordele og omkostninger ved at udstede indeksobligationer
Credit default swaps på stater
2011​Indeksobligationer
2010​Auktioner over statsobligationer
Rentemodeller til Cost-at-Risk analyse
Statens anvendelse af swaps
2009​Styring af statens renterisiko
Udstedelsesstrategien de kommende år
Nye market making forpligtelser for primary dealere
2008​Statsgældsforvaltningers rolle i lyset af den finansielle krise
Konsolideret risikostyring i staten
2007​Statsgældspolitikken i lyset af faldende gæld
2006​Styring af statens renterisiko
Erfaringer med faldende statsgæld
Evaluering af statsgældspolitikken
Integration af de europæiske statsobligationsmarkeder
2005Udstedelse af lange statsobligationer
Rentemodeller til Cost-at-Risk-analyse
Statens cash management
2004Udstedelse af statsobligationer
Lånegarantier og genudlån
2003Skatkammerbevisprogrammet
MTS Denmark og primary dealer-ordningen for danske statspapirer
Genudlån til Danmarks Skibskreditfond
Renterisikostyring - nye tiltag
2002Likviditet i det danske statspapirmarked
Elektronisk handel og market making i danske statsobligationer
Renterisikostyring af statsgæld
2001Statsgældspolitik ved budgetoverskud
Udviklingen i primary dealer-systemet
Rentemodeller til Cost-at-Risk
2000Tendenser i EU-landenes statsgældspolitik
Samstyring af statens og Nationalbankens valutakursrisiko
Scenarieanalyser af statsgælden
Cost-at-Risk
Kreditrisici på swapmodparter
1999Styring af statsgældens varighed
Cost-at-Risk for den indenlandske gæld
1998Statsgældspolitik i internationalt perspektiv
Indenlandske renteswaps
Kreditrisikoen på statens swapportefølje