Belånbare værdipapirer


Abstract icon Kontohavere i Nationalbanken kan stille værdipapirer som sikkerhed for alle typer af kredit. Reglerne herfor fremgår af 'Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner', der er en del af Nationalbankens samlede kontobestemmelser.

​​​​​​​Belånbare værdipapirer for kredit i danske kroner

Traditionel pantsætning kan inddeles i:

  • Værdipapirer udstedt af den danske stat.
  • Obligationer garanteret af den danske stat.
  • Obligationer udstedt af KommuneKredit.
  • Realkreditobligationer (RO), særligt dækkede obligationer (SDO) og særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af institutter omfattet af lov om finansiel virksomhed.
  • Obligationer udstedt af Føroya Landsstýri (Færøernes Landsstyre).

Værdipapirerne skal være registreret i VP Securities og noteret til handel på NASDAQ OMX København

Nationalbanken har mulighed for på kontohavernes anmodning og efter en konkret vurdering at inddrage andre aktiver i belåningsgrundlaget for kredit i danske kroner.

Belåningsværdi
Værdipapirernes belåningsværdi beregnes som den officielle kurs på NASDAQ OMX København den foregående dag, inklusive vedhængende rente, fratrukket et papirspecifikt børskursfradrag (børskurshaircut). Hvis et aktiv ikke har været handlet den foregående bankdag, benyttes en af Nationalbanken fastsat teoretisk pris ved opgørelse af aktivets belåningsværdi.​

Ved fastsættelse af børskurshaircuttet inddeles de belånbare værdipapirer i fire likviditetskategorier:

  • Kategori 1: Værdipapirer udstedt af den danske stat.
  • Kategori 2 (p.t. inaktiv): RO'er, SDO'er og SDRO'er med en cirkulerende mængde over 1 mia. euro eller modværdien af dette i danske kroner. Obligationerne skal desuden være omfattet af en af Nationalbanken til formålet godkendt prisstillerordning og have mindst tre prisstillere.
  • Kategori 3: Øvrige RO'er, SDO'er og SDRO'er samt obligationer garanteret af den danske stat og obligationer udstedt af KommuneKredit.
  • Kategori 4: Obligationer udstedt af Færøernes Landsstyre.

Værdipapirer med fast eller variabel kuponrente får tildelt haircut efter følgende skema:

Restløbetid

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

0-1 år

0,5 pct.

1,0 pct.

1,5 pct.

4,0 pct.

1-3 år

1,0 pct.

1,5 pct.

2,0 pct.

6,0 pct.

3-5 år

1,5 pct.

2,5 pct.

3,5 pct.

8,0 pct.

5-7 år

2,0 pct.

3,5 pct.

4,5 pct.

10,0 pct.

7-10 år

3,0 pct.

4,5 pct.

6,0 pct.

12,0 pct.

> 10 år

5,0 pct.

8,0 pct.

9,0 pct.

14,0 pct.


Ved anvendelse af en teoretisk pris fratrækkes et ekstra haircut på 5 pct. for alle typer af værdipapirer med undtagelse af værdipapirer udstedt af den danske stat. Der fratrækkes et valutakurshaircut på 3 pct., når værdipapirer i euro stilles til sikkerhed for kredit i kroner. ​

Bestemmelser for sikkerhedsstillelse

Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner  indgår i afsnittet Betalingsafvikling i danske kroner samt pengepolitiske instrumenter i Danmarks Nationalbanks Kontobestemmelser.

Belånbare værdipapirer i Nationalbanken