Ofte stillede spørgsmål


Hvad er DESTR?

DESTR (Denmark Short-Term Rate) er en dag-til-dag referencerente baseret på transaktioner foretaget på det usikrede indlånsmarked i danske kroner. Det er den foretrukne dag-til-dag referencerente i danske kroner (link). Referencerenter anvendes i en lang række finansielle kontrakter, herunder banklån, realkreditobligationer og renteswaps. Det er således vigtigt for Nationalbanken og det finansielle system, at en transaktionsbaseret referencerente er tilgængelig i danske kroner i overensstemmelse med internationale standarder.

Hvordan beregnes DESTR?

Metoden til beregning af DESTR er beskrevet her. Dokumentet Metodik og politikker er det formelle grundlag for DESTR's beregningsmetode og offentliggørelsesregler.

Hvordan udgives DESTR?

Danmarks Nationalbank offentliggør DESTR kl. 10:00 CET på hver dansk bankdag. Eksempelvis afspejler DESTR offentliggjort den 5. april 2022 kl. 10:00 CET handelsaktiviteten den 4. april 2022 (den foregående danske bankdag).

Hvis der en pågældende dag efter offentliggørelse af DESTR opdages fejl, som påvirker rentesatsen med mere end 2 basispoint, vil Nationalbanken revidere og genudgive DESTR én gang samme dag kl. 11:00 CET. Der vil ikke blive foretaget ændringer i DESTR efter dette tidspunkt.

Opsummerende oplysninger om fejl større end 0,1 basispoint, der opdages efter standardudgivelsen og ikke opfylder genudgivelseskriterierne rapporteres til Oversight Komitéen og vil blive offentliggjort (link). Disse oplysninger om fejl opdateres halvårligt.

Hvis Nationalbanken undtagelsesvis ikke offentliggør DESTR senest kl. 11:00 CET, gælder nødberedskabsproceduren for beregning af DESTR som beskrevet i Metodik og politikker.

DESTR offentliggøres via Nationalbankens markedsinformationsdistributionsplatform (DAMP) og hjemmesiden. DAMP-platformen er den vigtigste publikationskanal for DESTR.

DESTR er også tilgængelig via markedsleverandører:

Bloomberg:

  • Ticker: <DESTR Index>

Refinitiv:

  • RIC: <DESTR=DKNA>
  • Ticker: <DESTR>

Nationalbanken opkræver ikke betaling for brugen af DESTR eller licenserer brugen heraf.

Hvilke data vedrørende DESTR offentliggøres hver dag?

Sammen med DESTR offentliggøres følgende relaterede oplysninger:

• samlet nominel værdi af transaktioner før trimning i mio. kr ("Omsætning")

• procentdel af det samlede nominelle beløb rapporteret af dagens største bidragende bank som et helt tal ("andel af volumen for den største aktive bank")

• udgivelsestype: Standard eller Republication

• beregningsmetode: Normal eller Contingency

• DESTR Compounded Index

Nationalbanken kommenterer ikke den daglige udvikling i rentesatsen og de tilhørende data.

Hvor kan man finde historiske data?

Historiske data for DESTR og relaterede oplysninger kan findes i Nationalbankens statistiske datavarehus (link). Data er tilgængelige næste bankdag.

Hvordan administreres DESTR?

Nationalbanken er administrator af DESTR og har det overordnede ansvar for renten. For at understøtte administrationen af DESTR har Danmarks Nationalbank nedsat et internt tilsynsudvalg (Oversight Komité), der skal følge, udfordre og rapportere om alle aspekter af DESTR's beslutningsproces.

DESTR klageprocedure

Enhver person kan indgive en skriftlig klage til Nationalbanken over ethvert aspekt af DESTR's fastsættelsessproces, som de med rimelighed mener har påvirket deres interesser væsentligt. Klagen kan indgives pr. e-mail til destr@nationalbanken.dk med emnet "DESTR COMPLAINT".

Nationalbanken bestræber sig på at reagere retfærdigt, konsekvent og rettidigt på alle rimelige klager. Ved afgørelsen af, om en klage skal undersøges, vil Nationalbanken overveje dens alvor og betydning ud fra oplysningerne i den skriftlige klage, herunder eventuelle yderligere oplysninger, som Nationalbanken måtte bede klageren om at give. Hvis det skønnes relevant, vil Oversight komitéen blive informeret om den skriftlige klage.

Hvad er DESTR Compounded index?

Ud over DESTR udgiver Nationalbanken et indeks, der udelukkende er beregnet ud fra de historiske daglige værdier af DESTR. Udgivelsesreglerne og platformene vil følge DESTR's. Indekset muliggør beregning af en DESTR-gennemsnitsrente over enhver anden valgfri periode. De præcise beregnings- og offentliggørelsesregler for DESTR Compounded index kan findes her.

Bloomberg ticker: <DESTRCMP Index>

Nationalbanken opkræver ikke betaling for adgang til det DESTR Compounded indeks, og der gives heller ikke licens til brugen heraf.

Hvad er pre-DESTR?

Data for pre-DESTR er tilgængeligt fra 1. marts 2017 til 31. marts 2022.

DESTR og pre-DESTR følger samme beregningsmetode, og pre-DESTR er baseret på data indsamlet fra de ti største indenlandske banker i Danmark. Pre-DESTR blev offentliggjort i testperioden for DESTR, og dannede samtidig grundlaget for beregningen af spændfastsættelsen mellem Tom/Next renten og DESTR i overgangsperioden for Tom/Next renten.

I november 2020 overtog Danmarks Nationalbank ansvaret for den nye referencerente DESTR fra Finans Danmark. Nationalbanken udgav i juni 2021 en rapport med en evaluering af data og metodologi bag DESTR (link). Data for pre-DESTR blev brugt i evalueringen af DESTR.

Historiske data for pre-DESTR kan findes i Nationalbankens statistiske datavarehus (link).

Hvordan foregår overgangen fra Tom/Next renten til DESTR?

Da Nationalbanken overtog ansvaret for DESTR i november 2020, blev Working Group on Short-Term Reference Rates nedsat efterfølgende. Arbejdsgruppens formål var, at

(i) anbefale den foretrukne korte referencerente i danske kroner (se rapport);

(ii) og hvis DESTR blev valgt som den foretrukne referencerente, udvikle en adoptionsplan for DESTR. Dette omfattede en anbefaling om overgangen væk fra den eksisterende referencerente, Tom/Next, til DESTR og en plan for udfasningen af Tom/Next renten (se anbefaling).

Publikationer fra arbejdsgruppen, dagsordener, mødereferater og arbejdsgruppens kommissorium kan findes her.

Efter anbefaling fra arbejdsgruppen ændrede administratoren af Tom/Next renten Danish Financial Benchmark Facility (DFBF) metoden for Tom/Next renten til at blive DESTR plus 19,0 basispoint fra lanceringsdagen af DESTR i en overgangsperiode (link). 

Det endelige ophør af Tom/Next renten vil finde sted 1. januar 2026 efter overgangsperioden til DESTR.