Likviditetsprognose og planlagte markedsoperationer

​Nationalbanken udarbejder en likviditetsprognose, der giver overblik over de forventede daglige ændringer i kronelikviditeten. Likviditetsprognosen danner grundlag for Nationalbankens planlagte køb og salg af indskudsbeviser.

Nationalbankens likviditetsprognose er i praksis en prognose for statens betalinger, for hvilke der udarbejdes og offentliggøres hhv. en månedsfordeling og en dagsfordeling.

Månedsfordeling af statens betalinger

Nationalbanken udarbejder og udsender en månedsfordeling af statens betalinger. Der udsendes i alt fire månedsfordelinger for et finansår. Månedsfordelingerne er baseret på Finansministeriets skøn over statsfinanserne, der offentliggøres i hhv.

  • Forslag til finanslov (august)

  • Finansloven (december)

  • Økonomisk Redegørelse, maj

  • Økonomisk Redegørelse, august

​Finansministeriet offentliggør desuden Økonomisk Redegørelse i december, men Nationalbanken udsender ingen månedsfordeling baseret på denne budgetoversigt, da der på offentliggørelsestidspunktet er under en måned tilbage af det indeværende finansår.

Med udgangspunkt i Finansministeriets skøn over statsfinanserne fordeles de større poster ud på måneder ud fra dels tidligere års betalingsmønstre, dels oplysninger om ændrede betalingsterminer, fx som følge af nye love.

Dagsfordeling af statens betalinger

Med udgangspunkt i Nationalbankens månedsfordeling af statens betalinger udarbejdes en dagsfordeling af de statslige betalinger. Formålet er at få et skøn over de pengepolitiske modparters likviditetsbehov. Dagsfordelingen udsendes den næstsidste bankdag i hver måned og indeholder prognosen for statens betalinger fordelt på dage samt Nationalbankens planlagte køb og salg af indskudsbeviser for de følgende to måneder.

For yderligere information se Likviditetsstyring i Danmark.

Information om planlagte markedsoperationer

I forbindelse med ECB's rådsmøde d. 4. maj 2023 vil Nationalbankens markedsoperationer for uge 19 være følgende: 

  1. Torsdag d. 4. maj 2023 åbnes der for pengepolitiske udlån og køb af indskudsbeviser med udløb mandag d. 8. maj 2023
  2. Mandag d. 8. maj 2023 åbnes der for pengepolitiske udlån og køb af indskudsbeviser  med udløb fredag d. 12. maj 2023

Derved vil Nationalbankens markedsoperationer afspejle eventuelle renteændringer på baggrund af Den Europæiske Centralbanks rådsmøde.