Finansiel Statistik

I Finansiel Statistisk udarbejder, analyserer og formidler vi en bred vifte af data og statistikker på det finansielle område. Statistik er med til at skabe fundamentet for, at Nationalbanken kan sikre Danmark en robust økonomi med analyser af dansk økonomi og den finansielle sektor.


Eksempler på konkrete arbejdsopgaver, som Finansiel Statistik løser:

  • Vi indsamler og kvalitetssikrer data fra de centrale aktører i samfundet – fx banker, realkreditinstitutter, betalingsinstitutter, forsikrings- og pensionsselskaber, investeringsfonde og store erhvervsvirksomheder. De mange data bliver beriget med informationer fra fx internationale dataleverandører og Danmarks Statistik og offentliggjort med fast frekvens i vores statistikbank.

  • Vi udvikler nye og eksisterende statistikker for løbende at have et retvisende billede af den finansielle del af økonomien. Senest har det bl.a. betydet udvikling af kreditdata på mikroniveau, data for klimaaftryk i den finansielle sektor og data over handler på det danske valuta- og pengemarked. Nye og mere granulerede data kræver mere avancerede kontrolværktøjer som fx machine learning-algoritmer.

  • Vi deltager i analysesamarbejder på tværs af Nationalbanken om bl.a. kronemarkedet, kreditudviklingen i Danmark og opsparingen hos danske virksomheder og husholdninger. Vi formidler finansiel statistik i vores statistikbank, på vores hjemmeside og på sociale medier, så alle interesserede kan blive klogere på den seneste udvikling i fx pensionsafkast, realkreditgæld og værdipapirudstedelser.

  • Vi deltager i internationale fora om data og statistik i regi af Den Europæiske Centralbank, Eurostat, OECD og IMF. Det internationale samarbejde sikrer, at vi udarbejder vores statistikker i henhold til internationalt anerkendte standarder, og samarbejdet giver os også mulighed for at bidrage til relevante dagsordner i internationale fora, fx inden for klima-/ESG-data og derivater, og samtidig lærer vi om andre landes tilgange til og erfaringer med data.

Underdirektør og afdelingschef Bent Christiansen svarer her på 3 spørgsmål om arbejdet i Finansiel Statistik:

Hvordan bidrager I til Nationalbankens arbejde med at sikre en robust økonomi?

"De mange og forskelligartede finansielle statistikker, vi producerer i afdelingen, er af afgørende betydning for, at Nationalbanken kan blive klogere på, hvordan det står til med fx den finansielle stabilitet, eller hvad der er de monetære og finansielle tendenser i dansk økonomi. Med vores statistikproduktion dækker vi hele den finansielle del af dansk økonomi.

Retvisende statistik på det finansielle område er sammen med realøkonomiske data afgørende for, at Nationalbanken kan komme med anbefalinger til den økonomiske politik og træffe vigtige beslutninger på det finansielle område."

Hvad gør jeres område særligt spændende?

"Verden bliver mere og mere datadreven, og det giver en ekstra spændende dimension til at arbejde med finansiel statistik. Vi skal hele tiden se fremad og være skarpe på, hvilke behov og krav til data og statistik, der findes i dag, og hvad der vil være behov for fremadrettet. Data er simpelthen en verden af muligheder, og i vores afdeling har vi unik adgang til enorme mængder interessante data af høj kvalitet. Det er virkelig et privilegie.

Derudover er vi også en meget social og sammentømret afdeling. Vores data og statistikområder er viklet ind i hinanden på kryds og tværs, og derfor samarbejder vi også på kryds og tværs af afdelingens forskellige fagområder. Det smitter af på de mange større og mindre sociale arrangementer, vi har i afdelingen, hvor der altid er god stemning og opbakning."

Hvilke muligheder og udfordringer er der på jeres område?

"Vi ser en tendens til, at mikrodata og andre typer af data med høj frekvens bliver mere efterspurgt. Det giver mange muligheder for at analysere nye områder. Det stiller nye krav til vores indsamlinger af data, til hvordan vi kvalitetssikrer data, og til hvordan vi hjælper brugere med at træffe alle de nødvendige valg i data.

Nogle brugere vil gerne have så meget information som muligt, men det er en balancegang, da for store og komplekse datasæt risikerer at blive ubrugelige, hvis ikke man forstår at navigere rundt i dem og bringe dem i spil på en retvisende måde. Derfor indgår vi i et tæt samarbejde med de øvrige økonomafdelinger om analyser på forskellige områder."

Kontakt og organisering