Intern Revision

Intern Revision er ansvarlige for at revidere Danmarks Nationalbanks aktiviteter eller for den ”daglige revision af samtlige bankens bøger”, som det formelt hedder. Revisionsansvaret er i praksis omsat til finansiel revision af års- og fondsregnskaber samt operationel revision af alle væsentlige og risikofyldte områder i banken og den danske statsgældsforvaltning. Revisionerne udføres i samarbejde med bankens eksterne revision, Rigsrevisionen, samt Det Europæiske System af Centralbanker.


Eksempler på konkrete arbejdsopgaver, som Intern Revision løser:

  • Vi udarbejder en revisionsplan for året, der godkendes af bestyrelsen, og fremlægger resultatet af revisionerne for bestyrelsen hver måned.

  • Vi reviderer – blandt flere andre – Danmarks Nationalbanks årsregnskab og statsgældsforvaltningen.

  • Vi gennemfører operationel revision af bankens væsentligste og mest risikofyldte områder, inkl. outsourcing, efter en risikobaseret tilgang og inkluderer en vurdering af iboende risici og interne kontroller, forretningsgange samt systemunderstøttelse.

  • Vi udfører revisioner i samarbejde med ESCB og øvrige centralbanker efter instruks fra ESCB's revisionskomite.

  • Vi foretager månedlige eftersyn af beholdninger, jf. reglement for Danmarks Nationalbank.

Revisionschef Helle Munk Miltoft svarer her på 3 spørgsmål om arbejdet i Intern Revision:

Hvordan bidrager I til Nationalbankens arbejde med at sikre en robust økonomi?

"Årets revisionsplan er baseret på en risikovurdering af bankens risici og aktiviteter med henblik på at revidere alle væsentlige og risikofyldte områder i banken. En af Nationalbankens primære opgaver er at sikre effektive og robuste betalingssystemer. Derfor reviderer vi løbende bankens it-infrastruktur og -systemer med henblik på at bidrage til et robust kontrolmiljø og bekræfte effektiviteten af de interne kontroller. Vi monitorerer desuden løbende det projekt, der skal migrere afviklingen af danske kroner fra Kronos2 til den europæiske betalings- og værdipapirafviklingsplatform Target Services i 2025."

Hvad gør jeres område særligt spændende?

"Intern Revision er særligt spændende, fordi vores revisionsmandat dækker alle aktiviteter i Nationalbanken. Vi har derfor mulighed for bred interaktion med kollegaer og for at få indsigt i alle forretningsområder og risici på tværs af hele banken.

Afdelingen byder på unikke, samfundsrettede opgaver, som både omfavner eksisterende processer, men også bankens vigtigste projekter. Desuden er revision af Danmarks Nationalbank enestående og uden sammenligning. Vi benytter en unik mulighed for at samarbejde med ESCB's revisionskomite, Rigsrevisionen og øvrige centralbanker om den mest effektive og værdiskabende revisionstilgang."

Hvilke muligheder og udfordringer er der på jeres område?

"I Intern Revision er der stor mulighed for indflydelse på egne opgaver og kompetenceudvikling. Opgaverne kræver såvel generalister som specialister, og den enkelte medarbejder bidrager proaktivt til egen specialisering og faglige fordybelse inden for områder, som er af særlig samfundsmæssig relevans for Danmark.

Revisionerne kan være komplekse, fordi banken udfører specialiserede opgaver. Udfordringen imødekommes ved delegering af netværks- og fagområdeansvar, erfaringsudveksling og stærke revisionsværktøjer, som tillige giver mulighed for kontinuerlig læring og kompetenceudvikling."

Kontakt og organisering