Virksomhedsservice

I Virksomhedsservice sikrer vi et solidt fundament, en robust drift og løbende udvikling i Nationalbanken, så hele banken kan udføre kerneopgaverne så sikkert og effektivt som muligt. Virksomhedsservice dækker over en faglig bred opgaveportefølje, som dækker Facility Management, Financial Reporting and Controlling, HR, Strategi og Projekter, IT, Jura, Kontanter og Risikostyring samt Restaurerings og Renoveringsprojektet.


Eksempler på konkrete arbejdsopgaver, som Virksomhedsservice løser:

  • Sikring og effektiv styring af de fysiske og servicemæssige rammer for bankens arbejde, herunder reduktion af bankens klimaaftryk.

  • Udarbejdelse af årsregnskab for Nationalbanken og Statsgældsforvaltningen samt sikring af bankens flerårige budget- og økonomistyringsprocesser.

  • Implementering af Nationalbankens nye strategi og indsatser samt varetagelse af projekt-, test- og forandringsledelse for Nationalbankens største udviklingsprojekter.

  • Videreudvikling af læringskultur, kompetence- og karriereudvikling som fundament for at fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere til håndtering af fremtidens udfordringer.

  • It-understøttelse af kritisk betalingsinfrastruktur, handels- og porteføljestyringssystemer, dataløsninger, virksomhedssystemer og brugernære digitale værktøjer, herunder tilkobling til en fælleseuropæisk infrastruktur i 2025. Desuden leverandør- og leverancestyring for den daglige it-drift, -forvaltning og -videreudvikling, inklusive cybersikring.

  • Juridisk rådgivning til bankens ledelse og afdelinger om juridiske forhold såsom risici, varetagelse af bankens interesser samt udarbejdelse, forhandling og indgåelse af aftaler og transaktioner på bankens vegne.

  • Indkøb og kvalitetssikring af sedler og mønter til den danske kontantforsyning, udstedelse af kontanter via depotbankerne samt håndtering og destruktion af gamle eller beskadigede kontanter.

  • Risikostyring af operationelle risici i hele banken og varetagelse af den fysiske sikkerhed for bankens medarbejdere, lokationer og aktiver.

  • Sikring af den daglige ledelse, varetagelse af bygherrefunktionen samt styring af restaureringen og renoveringen af Nationalbankens bygning i Havnegade 5 i København, som er det største og mest komplekse byggeprojekt siden bygningens tilblivelse.

Underdirektør og afdelingschef Lone Mortensen svarer her på 3 spørgsmål om arbejdet i Virksomhedsservice:

Hvordan bidrager I til Nationalbankens arbejde med at sikre en robust økonomi?

"I Virksomhedsservice har vi ansvaret for en bred række af service-, drifts- og udviklingsopgaver, som tilsammen danner fundament og rammer for de øvrige afdelingers arbejde med at sikre Danmark en robust økonomi. Vi er også ansvarlige for rammerne for ledelses- og medarbejderudvikling og for at sikre, at Nationalbanken er en attraktiv arbejdsplads, hvor vores dygtige kolleger trives. Uanset om det handler om forvaltning af statsgælden eller udvikling af analyser og statistik, er vi også dem, der sikrer det juridiske fundament og den nødvendige it-understøttelse.

Vi bidrager også til at sikre en robust økonomi gennem Kontantforsyningen, hvor vi sikrer indkøb og kvalitetssikring af sedler og mønter, udstedelse af kontanter via depotbankerne samt håndtering og destruktion af gamle eller beskadigede kontanter.

Ansvaret for Nationalbankens bygning i centrum af København, som er designet af Arne Jacobsen og er en fredet bygning, er ligeledes placeret i Virksomhedsservice. Med den igangværende restaurering og renovering af bygningen vedligeholder, opdaterer og fremtidssikrer vi det ikoniske hovedsæde, så vi også i fremtiden har gode rammer for at kunne sikre en robust økonomi."

Hvad gør jeres område særligt spændende?

"Nationalbankens opgaver har ændret sig løbende gennem årene og vil blive ved med at udvikle sig, efterhånden som samfundet gør det. Før i tiden var hovedopgaven produktion af fysiske penge, i dag er betalinger primært digitale. Det sætter andre emner på dagsordenen: kritisk infrastruktur, cybersikkerhed, datascience osv. Derfor har vi i Virksomhedsservice en spændende og vigtig opgave i at gennemføre programmer, projekter og andre strategiske initiativer, som sikrer, at vi bliver ved med at være relevant som nationalbank – både på kort og lang sigt."

Hvilke muligheder og udfordringer er der på jeres område?

"I Virksomhedsservice skal vi både garantere en stabil drift og service til kerneforretningen, og samtidig skal vi være på forkant og udfordre vores kollegaer i forretningsenhederne på de eksisterende processer og arbejdsgange, så vi arbejder tidssvarende og efter best practice. Det stiller krav til os om at facilitere gode forløb, processer og projekter, samt hele tiden bidrage med indsigt om nye tendenser og perspektiver."

Kontakt og organisering