Restaurering og renovering af bygningen i Havnegade

Nationalbankens bygning i Havnegade 5 i København gennemgår lige nu en større og nødvendig restaurering og renovering. Det sker for at bevare bygningen som en del af dansk kulturarv og for at fremtidssikre den som arbejdsplads for Nationalbankens medarbejdere. Arbejdet vurderes indtil videre at strække sig til 2028. 


Renoveringen af Nationalbankens bygning udføres for at fremtidssikre og vedligeholde bygningen, så den kan forblive en del af dansk kulturarv i mange år fremover. Samtidig skal indretningen gøres mere tidssvarende og fleksibel, så den lever op til de krav, der stilles til en moderne arbejdsplads.

Nationalbanken er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og opført i årene 1965-1978. I 2009 blev bygningen fredet af Slots- og Kulturstyrelsen på grund af dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Fredningen omfatter hele bygningen, udvendigt såvel som indvendigt, samt haveanlæg. Bygningen er en del af den danske kulturarv, og som ejer af bygningen har Nationalbanken et ansvar for at værne om husets udtryk og bevare kulturarven for eftertiden. Hele byggearbejdet sker derfor med respekt for bygningens arkitektur og i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. 

Byggeperioden ventes at løbe over flere år, og bankens medarbejdere er derfor flyttet til andre adresser, mens byggearbejdet står på. De fleste medarbejdere har deres daglige gang i en kontorbygning på adressen Langelinie Allé 47, 2100 København Ø, som Nationalbanken har lejet sig ind i under renoveringen. 

Der vil ikke være adgang til Nationalbanken for offentligheden, mens renoveringen står på.

Hvorfor skal bygningen renoveres?

Bygningen skal renoveres for at kunne blive bevaret som en del af dansk kulturarv. En bygning i brug er nemmere at bevare og vedligeholde, og derfor er en del af opgaven også at sikre bygningen til fremtidig brug.

Som et af Arne Jacobsens hovedværker er bygningen kendetegnet ved materialer og håndværk af høj kvalitet. Hertil kommer, at bygningen blev opført i en tid med hastig teknologisk udvikling. Den høje kvalitet og nysgerrigheden efter ny teknologi gjorde, at bygningen på flere måder var forud for sin tid. Nogle af løsningerne har vist sig at fungere godt, mens andre trænger til en udskiftning. Det samme gælder de materialer, der er brugt i bygningen, fx asbest og PCB.

Der er tale om den mest omfattende renovering af bygningen, siden den blev opført. Bygningen skal bl.a. have skiftet facader, og brandsikkerheden, bygningens indretning og indeklima skal forbedres. Derudover skal bygningen grundet sin tætte placering ved vandet sikres mod havvandsstigning og skybrud. 

Hvilke dele skal renoveres?

Nationalbankens er bl.a. beklædt med Porsgrunn-marmor. Naturstenspladerne er beskadiget af vejr og vind og skal derfor udskiftes. 

En anden del af Nationalbankens ydre facader er udført i glas. Det er såkaldte curtain walls. Konstruktionen består af 2-lags termoruder monteret med pakninger og profiler, der skal udskiftes for at opnå en bedre fungerende og tæt facade.

Tagdækket på den lave del af bygningen skal renoveres sammen med taget i den sydlige have. Haverne bevares og tilbageføres til det originale formsprog. For at undgå at facadearbejdet beskadiger planterne, skal planterne i depot under renoveringen. 

Havnegade 5 er bygget i perioden 1965-78, hvor anvendelsen af PCB og asbest var udbredt. Der skal derfor foretages en omfattende miljøsanering.

Inden for de seneste år er Nationalbankens produktion af pengesedler og mønter udfaset, hvilket har medført, at dele af Nationalbankens arealer i dag står ubrugte hen. Restaurerings- og renoveringsprojektet skal sikre optimal udnyttelse af arealerne, så de bedst muligt lever op til Nationalbankens fremtidige behov og aktiviteter. Bl.a. vil det tidligere seddeltrykkeri i fremtiden blive anvendt som møde- og samlingssted.

Bygningens indeklimadesign har løbende været vedligeholdt og forbedret, men der er nu behov for en større udskiftning af de tekniske installationer for at sikre et godt indeklima med mindst muligt energiforbrug.

Der foretages en opgradering af brandsikkerheden i bygningen i form af bl.a. tidssvarende flugtveje, sprinkling og røgudluftningsanlæg. 

Der etableres en ny it-løsning for kabling og udstyr i forbindelse med kontorfaciliteterne. 

Der udføres en række større og mindre vedligeholdelsesprojekter med fokus på energioptimering. Målet er, at der ikke skal udføres større vedligeholdelsesarbejder i Nationalbanken i årene efter restaureringen og renoveringen. 

Bygningen klimasikres, hvilket betyder, at den skal sikres mod havvandsstigning og skybrud.

Klimasikringen består bl.a. af etablering af 170 jordankre fordelt på hele matriklen, forstærkning af kælderydervægge samt højtvands- og skybrudssikring.

Hvor længe kommer byggearbejdet til at stå på?

Arbejdet vurderes indtil videre at strække sig til 2028. Den endelige rammetidsplan er under udarbejdelse og forventes at være færdig i midten af 2023.

Vi kan ikke undgå at komme til at påvirke vores omgivelser med byggeriet, men vi vil gøre vores bedste for at undgå gener og informere i god tid om det arbejde, der skal udføres.

Hvad koster det?

Overslaget for projektet lyder på 1,9 mia. kr. ekskl. moms. Det endelige budget forventes fastlagt i midten af 2023. Som andre bygherrer mærker Nationalbanken også de prisstigninger, der er sket i forlængelse af de globale forstyrrelser af energiforsyning, produktion og handel. Det forventes, at disse faktorer vil påvirke det endelige budget.

Nationalbanken afholder selv udgifterne til projektet og til leje af midlertidige kontorfaciliteter.

Til vores naboer

Her vil vi løbende holde vores naboer opdateret om byggeprojektet, så det er muligt for dem at følge med i renoveringen af Nationalbanken. 

Fra september 2022 til forventeligt marts 2023 gennemfører Nationalbanken et pilotprojekt i forbindelse med en forestående facaderenovering. Det finder sted på begge sider af bankens sydøstlige hjørne i Havnegade og Niels Juels Gade, og arbejderne omfatter i hovedtræk følgende: 

  • Fornyelse af eksisterende naturstensbeklædning og dennes ophæng 

  • Betonrenovering

  • Fornyelse af glas og glasfacade

Formålet med projektet er at indsamle viden og afklare forskellige løsninger, inden den store facaderenovering gennemføres, forventeligt fra slutningen af 2024 til slutningen af 2026. 

Byggepladsen består dels af en indhegning på hjørnet af Havnegade og Niels Juels Gade og dels af en indhegnet plads på parkeringsområdet mellem Havnegade og havnen. Der vil være aktivitet på byggepladsen på hverdage i tidsrummet kl. 7.00-17.00. 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at ringe eller skrive til os. Generelle spørgsmål kan sendes til projektets mailadresse. Specifikke og faglige spørgsmål til projektet kan stilles til sektionschef Ann-Pia Puggaard. Journalister og presse, der ønsker information om byggeprojektet, er velkomne til at kontakte presserådgiver Teis Hald Jensen.