Nationalbankens organisation

Hvem består Nationalbankens øverste ledelse af?
Nationalbankens ledelse består af en direktion, en bestyrelse og et repræsentantskab.

Hvem udgør Nationalbankens direktion?
Nationalbankens direktion består af tre medlemmer. Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen er formand for direktionen og kongelig udnævnt direktør dvs. reelt udnævnt af regeringen. De to øvrige medlemmer af direktionen er Per Callesen og Signe Krogstrup, der begge er udpeget af repræsentantskabet efter bestyrelsens indstilling.

Hvilke opgaver har direktionen?
Direktionen varetager den daglige ledelse og fordeler Nationalbankens arbejdsområder imellem sig. Direktionen har eneansvaret for udformning og tilpasning af pengepolitikken.

Hvem udgør Nationalbankens bestyrelse?
Nationalbankens bestyrelse består af syv medlemmer. De to repræsentantskabsmedlemmer, der udnævnes af erhvervsministeren, har fast plads. De øvrige fem medlemmer vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen.

Hvilke opgaver har bestyrelsen?
Bestyrelsen skal populært sagt følge med i, hvad Nationalbanken laver herunder kontrollere at revisionen af Nationalbanken fungerer betryggende og gennemgå Nationalbankens større engagementer. Derudover skal bestyrelsen foretage og godkende indstillinger til repræsentantskabet. Bestyrelsen holder som udgangspunkt møde ti gange om året, se link.

Hvem udgør Nationalbankens repræsentantskab?
Nationalbankens repræsentantskab har 25 medlemmer. Otte vælges af Folketinget blandt dets medlemmer, og to udnævnes af erhvervsministeren. De øvrige 15 medlemmer er bredt sammensat geografisk og erhvervsmæssigt. Repræsentantskabsmedlemmerne vælges for fem år ad gangen og kan højst modtage to genvalg.

Hvilke opgaver har repræsentantskabet?
Repræsentantskabet kontrollerer, at Nationalbanken overholder Nationalbankloven og reglementet. Repræsentantskabet har derudover bl.a. til opgave at vælge to af  nationalbankdirektørerne, at godkende Nationalbankens årsregnskab og at udpege bankens bestyrelse. Repræsentantskabet holder som udgangspunkt møde en gang i kvartalet.

Hvor mange afdelinger har Nationalbanken?
Nationalbanken har ni afdelinger bl.a. Økonomi og Pengepolitik, Virksomhedsservice og Sekretariat og Kommunikation, se link til organisationsdiagram.

Hvor mange ansatte er der i Nationalbanken?
Med udgangen af 2020 var antallet af fuldtidsmedarbejdere 432.

Flere informationer om Nationalbankens organisation.