Bank og Marked


Abstract icon Bank og Marked implementerer fastkurspolitikken, er bank for bankerne, investerer og styrer risikoen på valutareserven, forvalter statsgælden på vegne af Finansministeriet og er ansvarlig for forretningssystemer for betalingsafvikling og porteføljestyring.

Bank

 • håndterer en række kundeforhold og kundeaktiviteter med banker, staten, centralbanker mv.
 • har ansvaret for at sikre en stabil betalingsafvikling over dagen og overvåge, at det pengepolitiske døgn forløber tilfredsstillende
 • håndterer en bred vifte af opgaver inden for settlement, betalinger og likviditetsstyring
 • varetager kontrol og afstemning af bankens investeringer af valuta- og værdipapirbeholdningen samt kontrol af emission og indfrielse af statspapirer
 • varetager systemforvaltning af afdelingens system til betalinger og pengepolitiske instrumenter, Perago
 • forvalter afdelingens ansvar som systemejer af portefølje- og centralbanksystemer (POC)
 • håndterer afdelingens interne og eksterne samarbejdspartnere vedrørende drift, vedligehold og udvikling af Peragosystemerne.

Financial Market Solutions

 • varetager systemforvaltning af to af afdelingens kritiske systemer, Swift Alliance Access og Calypso
 • håndterer afdelingens interne og eksterne samarbejdspartnere vedrørende drift, vedligehold og udvikling af de to systemer
 • udvikler funktionalitet i Nationalbankens system til understøttelse af porteføljeforvaltning, statens gæld og sikkerhedsstillelse for pengepolitiske lån
 • bidrager til udvikling af Nationalbankens systemer til understøttelse af Target Services.


Implementering af Pengepolitik og Statsgæld

 • følger udviklingen på det danske og globale penge- og valutamarked
 • Implementerer fastkurspolitikken gennem intervention i valutamarkedet, likviditetsstyring, politik for sikkerhedsstillelse og pengepolitiske renter
 • investerer valutareserven og den indenlandske fondsbeholdning med henblik på at understøtte fastkurspolitikken og opnå størst muligt afkast på baggrund af fastlagte risiko- og investeringsrammer
 • varetager statsgældsstrategi og -forvaltning på vegne af Finansministeriet
 • sælger og køber indenlandske statspapirer, optager udenlandske statslån, indgår renteswaps og forestår den operationelle del af forvaltningen af en række porteføljer
 • yder lån til statslige selskaber.

TargetDKK

 • sikre migrering af danske kroners betalingsafvikling til den kommende europæiske betalings- og værdipapirafviklingsplatform Target Services
 • varetage sektorsamarbejdet og koordinering med kontohavere om udformning, implementering og test af fremtidig TargetDKK løsning
 • samle straksbetalinger i danske kroner på TIPS (Target Instant Payment Settlement)
 • udvikle funktionalitet i Nationalbankens porteføljesystem til sikkerhedsstillelse, pengepolitiske instrumenter og kontantforsyning.


Risk Management

 • fastlægger risiko- og investeringsrammerne, herunder for likviditet, rente- og kreditrisiko, for Nationalbankens porteføljer. Porteføljerne dækker over valutareserven og beholdningen af danske realkreditobligationer
 • udarbejder oplæg til Nationalbankens retningslinjer for ansvarlig investering og sikrer, at Nationalbankens porteføljer overholder disse retningslinjer
 • har ansvaret for Nationalbankens model for strategic asset allocation og laver oplæg til investeringsstrategi på Nationalbankens porteføljer. Strategic asset allocation fastlægges med henblik på at opnå det størst mulige risikojusterede afkast indenfor fastsatte rammer
 • har ansvaret for model for opgørelse og styring af renterisiko på statsgælden
 • følger op på rammerne for Nationalbankens porteføljer og statsgælden
 • samler Bank og Markeds operationelle risici og hændelser og rapporterer til Nationalbankens Risikoudvalg.

 


 

Kontakt os
settlements@nationalbanken.dk (Back Office)
kronosgroup@nationalbanken.dk (Kronos Group)

Telefon: 3363 6661 (Martin Wagner Toftdahl)

Bank

Telefon: 3363 6902 (Jesper Mærsk)

Financial Market Solutions

Telefon: 3363 6938 (Bjørn Jul Østergaard)

Implementering af Pengepolitik og Statsgæld

Telefon: 3363 6117 (Kristine Rasmussen)

TargetDKK

Telefon: 3363 6903 (Faisel Sethi)

Risk Management

Telefon: 3363 6075 (Thusjanthan Gunapalasingham)