Bank og Marked


Abstract icon Bank og Marked varetager opgaver inden for front office, bank samt risikostyring og strategi. Derudover forvaltes statens låntagning og gæld.

Bank

 • håndterer en række kundeforhold og kundeaktiviteter med banker, staten, centralbanker mv.
 • har ansvaret for at sikre en stabil betalingsafvikling over dagen og overvåge, at det pengepolitiske døgn forløber tilfredsstillende
 • håndterer en bred vifte af opgaver indenfor settlement, betalinger og likviditetsstyring
 • varetager kontrol og afstemning af bankens investeringer af valuta- og værdipapirbeholdningen samt kontrol af emission og indfrielse af statspapirer.

 

Pengepolitiske Operationer og Statsgæld

 • følger udviklingen på det danske og globale valutamarked, samt udfører den af direktionen udstukne valutakurspolitik gennem intervention i valutamarkedet
 • overvåger det danske pengemarked, samt udfører den af direktionen udstukne penge- og likviditetspolitik gennem intervention på pengemarkedet
 • Foretager salg og opkøb af indenlandske statspapirer, optagelse af udenlandske statslån, indgåelse af renteswaps og forestår den operationelle del af forvaltningen af en række porteføljer
 • Styring af risiko for statsgældsporteføljen
 • Statslige enheders låntagning
 • Udarbejder publikationen Statens låntagning og gæld samt meddelelser om statsgæld.


Valutareserveforvaltning og Sikkerhedsstillelse

 • fastlægger og overvåger investeringsrammerne for Nationalbankens porteføljer. Porteføljerne dækker over valutareserven, kronebeholdningen og guldbeholdningen
 • udarbejder rammer og lines til styring af kredit-, markeds- og likviditetsrisiko på porteføljerne
 • investerer valutareserven med henblik på at opnå det størst mulige risikojusterede afkast under hensyntagen til rammer vedrørende bl.a. likviditet, rente- og kreditrisiko
 • Udarbejder politik og rammer for sikkerhedsstillelse.

 

 

Kontakt os
settlements@nationalbanken.dk (Back Office)
kronosgroup@nationalbanken.dk (Kronos Group)
Telefon: 3363 6701 (Lars Mayland Nielsen)

Bank
Telefon: 3363 6902 (Jesper Mærsk)

Pengepolitiske Operationer og Statsgæld
Telefon:

Valutareserveforvaltning og Sikkerhedsstillelse
Telefon: