Bank og Marked


Abstract icon Bank og Marked implementerer fastkurspolitikken, er bank for bankerne, investerer og styrer risikoen på valutareserven, forvalter statsgælden på vegne af Finansministeriet og er ansvarlig for forretningssystemer for betalingsafvikling og porteføljestyring.

Betalinger og Back Office

 • håndterer en række kundeforhold og kundeaktiviteter med banker, staten, centralbanker mv.
 • har ansvaret for at sikre en stabil betalingsafvikling over dagen og overvåge, at det pengepolitiske døgn forløber tilfredsstillende
 • håndterer en bred vifte af opgaver indenfor settlement, betalinger og likviditetsstyring
 • varetager kontrol og afstemning af bankens investeringer af valuta- og værdipapirbeholdningen samt kontrol af emission og indfrielse af statspapirer.


Pengepolitiske Operationer og Statsgæld

 • følger udviklingen på det danske og globale valutamarked, samt udfører den af direktionen udstukne valutakurspolitik gennem intervention i valutamarkedet

 • overvåger det danske pengemarked, samt udfører den af direktionen udstukne penge- og likviditetspolitik gennem intervention på pengemarkedet

 • Foretager salg og opkøb af indenlandske statspapirer, optagelse af udenlandske statslån, indgåelse af renteswaps og forestår den operationelle del af forvaltningen af en række porteføljer

 • Styring af risiko for statsgældsporteføljen

 • Statslige enheders låntagning

 • Udarbejder publikationen Statens låntagning og gæld samt meddelelser om statsgæld.

Portefølje- og Centralbanksystemer (POC)

 • varetager systemforvaltning af afdelingens kerneforretningssystemer, Perago, Swift Alliance Access og Calypso

 • forvalter afdelingens ansvar som systemejer

 • håndterer afdelingens interne og eksterne samarbejdspartnere vedrørende drift, vedligehold og udvikling af systemerne.

TargetDKK

 • sikre migrering af danske kroners betalingsafvikling til den kommende europæiske betalings- og værdipapirafviklingsplatform Target Services
 • varetage sektorsamarbejdet og koordinering med kontohavere om udformning, implementering og test af fremtidig Target DKK løsning
 • samle straksbetalinger i danske kroner på TIPS (Target Instant Payment Settlement)
 • udvikle funktionalitet i Nationalbankens porteføljesystem til sikkerhedsstillelse, pengepolitiske instrumenter og kontantforsyning.


Valutareserven

 • fastlægger og overvåger investeringsrammerne for Nationalbankens porteføljer. Porteføljerne dækker over valutareserven, kronebeholdningen og guldbeholdningen

 • udarbejder rammer og lines til styring af kredit-, markeds- og likviditetsrisiko på porteføljerne

 • investerer valutareserven med henblik på at opnå det størst mulige risikojusterede afkast under hensyntagen til rammer vedrørende bl.a. likviditet, rente- og kreditrisiko

 • Udarbejder politik og rammer for sikkerhedsstillelse.

 

 

Kontakt os
settlements@nationalbanken.dk (Back Office)
kronosgroup@nationalbanken.dk (Kronos Group)

Telefon: 3363 6701 (Lars Mayland Nielsen)

Betalinger og Back Office

Telefon: 3363 6903 (Faisel Sethi)

Pengepolitiske Operationer og Statsgæld

Telefon: 3363 6661 (Martin Wagner Toftdahl)

Portefølje- og Centralbanksystemer (POC)

Telefon: 3363 6902 (Jesper Mærsk)

TargetDKK

Telefon: 3363 6920 (Karin Lykke Rasmussen)

Valutareserven

Telefon: 3363 6131 (Thorsten Meyer Larsen)