Nationalbankens rolle i ECB og EU's økonomiske og finansielle samarbejde


Abstract icon Selv om Danmark ikke er et euro-land, deltager Nationalbanken på lige fod med andre centralbanker uden for euroområdet i væsentlige dele af det europæiske centralbanksamarbejde. Nationalbanken bidrager også til EU's arbejde med økonomiske og finansielle forhold.

ECB, eurosystemet og Det Europæiske System af Centralbanker – hvad er hvad?

Nationalbanken er en del af Det Europæiske System af Centralbanker, ESCB. ESCB består af Den Europæiske Centralbank, ECB, og centralbankerne fra alle 27 EU-lande. Centralbankerne fra de EU-lande, som ikke har indført euroen, deltager kun i en del af samarbejdet.


Den del af ESCB, der varetager samarbejdet om euroen og den fælles pengepolitik, kaldes eurosystemet. Eurosystemet består af ECB og de nationale centralbanker i eurolandene.

ECB's ledelse

ECB's ledelse er opdelt i tre organer, nemlig Direktionen, Styrelsesrådet og Det Generelle Råd.

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse og for at gennemføre de pengepolitiske beslutninger, som tages af Styrelsesrådet. ECB's direktion består af 6 personer, der vælges for en otte-årig periode. Kun statsborgere, der kommer fra et euroland, kan blive medlemmer af Direktionen.

Styrelsesrådet er ECB's øverste besluttende organ. Det består af ECB's direktion og centralbankcheferne fra eurolandene. Det er Styrelsesrådet, der fastlægger euroområdets fælles pengepolitik. Der afholdes normalt møder hver 14. dag. På det første møde i måneden vurderer Styrelsesrådets bl.a., om der er behov for renteændringer. På månedens andet møde behandles andre emner i relation til eurosystemets opgaver. Hvert medlem har én stemme.

Det Generelle Råd består af formanden og næstformanden for ECB samt cheferne fra alle EU-landes centralbanker. Nationalbankdirektør Lars Rohde er Nationalbankens repræsentant. Hvert medlem har én stemme. Det Generelle Råd afholder møde hver 3. måned og bidrager bl.a. til forberedelserne, når endnu en medlemsstat skal indføre euroen. Desuden drøftes den økonomiske og finansielle udvikling og funktionen af EU's valutakursmekanisme, ERM2.  Endelig bidrager Det Generelle Råd til ECB's rådgivende og statistiske opgaver.

Det Generelle Råd opretholdes så længe, der er EU-lande uden for eurosamarbejdet.

 

ECB og eurosystemet

ECB og de nationale centralbanker i eurolandene - tilsammen eurosystemet - indgår i et tæt samarbejde og varetager euroområdets fælles pengepolitik. Det er Styrelsesrådet, der træffer beslutningerne om den fælles pengepolitik, men det er de nationale centralbanker i eurosystemet, der udfører politikken i praksis.

Målsætningen for den fælles pengepolitik er at sikre stabile priser i euroområdet. Den målsætning er defineret som en inflation tæt på, men under 2 pct. år-til-år på mellemlangt sigt. Pengepolitikken kan støtte eurolandenes generelle økonomiske politikker - fx med henblik på at sikre høj vækst og beskæftigelse – men kun hvis det kan ske, uden at målet om lav inflation bringes i fare. Eurosystemet varetager ud over pengepolitikken også forskellige andre opgaver, der er typiske for centralbanker, fx udarbejdelse af finansiel statistik, forvaltning af valutareserver samt udvikling og vedligeholdelse af betalingsformidlingssystemer.

 

Nationalbankens deltagelse i EU-samarbejde om økonomiske og finansielle forhold

Udover centralbanksamarbejdet i EU deltager Nationalbanken og de andre EU-centralbanker også i en del af EU's økonomiske og finansielle samarbejde. Det sker især i regi af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, sædvanligvis omtalt som EFC (Economic and Financial Committee). EFC er sammensat af repræsentanter både fra centralbankerne og fra de respektive økonomiske ministerier. Nationalbankdirektør Per Callesen er Nationalbankens repræsentant. 

EFC er oprettet i henhold til EU-traktaten, som bl.a. giver udvalget følgende overordnede opgaver:

  • at afgive udtalelser til Ecofin eller Kommissionen om økonomiske og finansielle emner af betydning for EU. Den slags udtalelser kan EFC lave på eget initiativ eller på opfordring fra Ecofin eller Kommissionen.

  • at følge medlemsstaternes og Unionens økonomiske og finansielle situation og aflægge regelmæssige beretninger herom til Ecofin og Kommissionen. Det betyder bl.a., at EFC spiller en stor rolle i overvågningen af, om medlemsstaterne lever op til EU's krav om sunde offentlige finanser. EFC foretager også løbende overvågning af den finansielle stabilitet i EU. EFC koordinerer også EU's arbejde med de finansielle forbindelser med lande uden for EU og med internationale institutioner som fx Den Internationale Valutafond, IMF

  • at undersøge og berette om situationen med hensyn til kapitalbevægelser og friheden til at foretage betalinger.

Afhængigt af, hvad der konkret drøftes, kan EFC mødes med eller uden repræsentanter fra centralbankerne. Temaer, der kun vedrører eurolandene, kan drøftes i en pendant til EFC kaldet Euro Working Group.  

ECB's hovedsæde i Frankfurt

 

  Foto:ECB/Robert Metsch 

ECB's hovedsæde er placeret i den østlige del af Frankfurt am Main. Bygningen består af to tårne, der ligger i forbindelse med Grossmarkthalle, som tidligere var Frankfurts engrosmarkedsplads, hvor der blev handlet med frugt og grønt.

Mere information

Yderligere information om ECB og Det Europæiske System af Centralbanker
Information om ECB's ledelse