Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2014

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2014
Offentligjort den 4. november 2014
Valutareserven er i oktober 2014 forøget med 0,9 mia. kr. til 443,3 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i oktober 2014 forøget med 0,9 mia. kr. til 443,3 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 2,7 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 1,7 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i oktober netto købt valuta for 2,4 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1

Mia. kr.Oktober 2014Januar-oktober 2014
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto2,4-17,8
Andet**0,35,2
Nationalbankens nettovalutakøb2,7-12,6
Statens udenlandske nettolåntagning***-1,7-18,1
Ændring i valutareserven0,9-30,7

Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på 7,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -9,2 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober formindsket med 1,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 94,0 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i oktober formindsket nettostillingen med 2,0 mia. kr.

FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2

Mia. kr.Oktober 2014Januar-oktober 2014
Statens nettofinansieringsbehov7,0-9,2
Afdrag på den indenlandske gæld*1,08,9
Andet**-0,8-3,8
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov7,2-4,0
Statens indenlandske bruttolåntagning***9,285,6
Statens likviditetspåvirkning-2,0-89,6
Nationalbankens nettovalutakøb2,7-12,6
Nationalbankens nettoobligationskøb-1,2-0,7
Andre faktorer****-0,6-7,3
Ændring i nettostillingen-1,1-110,2

Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.

***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 3. maj 2013 været 0,20 pct. og indskudsbevisrenten har siden 5. september 2014 været -0,05 pct.

Henvendelse bedes rettet til Karsten Biltoft på tlf. 33 63 60 21.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. oktober 2014

Aktiver201420142013
1000 kr.31/1030/0931/10
Guld13.914.74013.914.74020.148.284
Fordringer på udlandet411.327.454410.329.755451.903.335
Fordringer på Den Internationale Valutafond19.165.97719.316.75221.006.379
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-
institutters TARGET konti i ECB56.611902.979537.256
Pengepolitiske udlån7.067.51019.131.67315.892.823
Andre udlån2.683.0042.849.9102.780.703
Pengeinstitutter 1)2.643.0082.808.6902.735.251
Øvrige udlån39.99641.22045.452
Indenlandske obligationer33.260.06434.442.62434.303.878
Aktier mv.802.211802.2111.054.821
Materielle og immaterielle anlægsaktiver767.682761.034723.636
Andre aktiver2.392.6652.004.1451.289.605
491.437.918504.455.823549.640.720
1) Herunder udlån kontantdepoter.
Passiver201420142013
1000 kr.31/1030/0931/10
Seddelomløb59.270.61659.485.67858.208.958
Møntomløb5.859.1415.859.4985.804.649
Pengepolitiske indlån101.054.623114.184.013186.256.137
Nettoindestående på folio31.105.62333.368.01358.600.137
Indskudsbeviser69.949.00080.816.000127.656.000
Andre indlån9.379.7569.691.40611.812.403
Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters56.611902.979537.256
indeståender på TARGET konti i ECB
Øvrige indlån penge- og realkredit-9.810208811
institutter
Øvrige indlån9.313.3358.788.21911.274.336
Staten235.894.439235.558.553199.517.533
Forpligtelser over for udlandet1.099.8631.194.1392.052.495
Modpost til tildelte særlige træknings-
rettigheder i IMF (SDR)12.773.40712.773.40713.323.359
Andre passiver3.146.1842.749.2401.962.722
Grundfond og reserver62.959.88962.959.88970.702.464
491.437.918504.455.823549.640.720