Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2015

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2015
Offentligjort den 3. februar 2015
Abstract icon Valutareserven er i januar 2015 forøget med 106,6 mia. kr. til 564,1 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i januar 2015 forøget med 106,6 mia. kr. til 564,1 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 106,5 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i januar netto købt valuta for 106,3 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1

Mia. kr.Januar 2015
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto106,3
Andet**0,2
Nationalbankens nettovalutakøb106,5
Statens udenlandske nettolåntagning***0,1
Ændring i valutareserven106,6

Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

KURSREGULERING AF VALUTARESERVEN FOR 2014

Nationalbanken har foretaget kursregulering af valutareserven. Reguleringen har netto medført en opskrivning med 10,8 mia. kr., således at valutareserven ved udgangen af 2014 var 457,6 mia. kr.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i januar et nettofinansieringsbehov på -6,0 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i januar forøget med 83,7 mia. kr. til et tilgodehavende på 203,7 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i januar forøget nettostillingen med 106,5 mia. kr.

FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2

Mia. kr.Januar 2015
Statens nettofinansieringsbehov-6,0
Afdrag på den indenlandske statsgæld*0,0
Andet**-7,7
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-13,7
Statens indenlandske bruttolåntagning***9,5
Statens likviditetspåvirkning-23,2
Nationalbankens nettovalutakøb106,5
Nationalbankens nettoobligationskøb-0,9
Andre faktorer****1,4
Ændring i nettostillingen83,7

Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde.

***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 30. januar 2015 været -0,50 pct.

Henvendelse bedes rettet til Karsten Biltoft på tlf. 33 63 60 21.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. januar 2015

Aktiver201520142014
1000 kr.31/0131/1231/01
Guld15.707.16713.914.74013.914.740
Fordringer på udlandet530.264.498417.885.541442.387.128
Fordringer på Den Internationale Valutafond19.542.60518.323.52320.016.793
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-
institutters TARGET konti i ECB32.369432.592680.524
Pengepolitiske udlån1.639.76935.039.47411.296.598
Andre udlån3.392.2332.544.2862.781.369
Pengeinstitutter 1)3.352.8292.504.2612.735.515
Øvrige udlån39.40440.02545.854
Indenlandske obligationer32.766.80233.854.41130.447.758
Aktier mv.802.211802.2111.064.711
Materielle og immaterielle anlægsaktiver754.290775.889732.710
Andre aktiver2.079.3322.865.6109.890.801
606.981.276526.438.277533.213.132
1) Herunder udlån kontantdepoter.
Passiver201520142014
1000 kr.31/0131/1231/01
Seddelomløb59.339.26461.459.51758.172.060
Møntomløb5.877.4215.877.8585.812.895
Pengepolitiske indlån205.388.398155.078.316196.373.709
Nettoindestående på folio30.797.39830.306.31665.467.709
Indskudsbeviser174.591.000124.772.000130.906.000
Andre indlån10.688.9608.467.1558.969.567
Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters32.369432.592680.524
indeståender på TARGET konti i ECB
Øvrige indlån penge- og realkredit-145394502
institutter
Øvrige indlån10.656.4468.034.1698.288.541
Staten236.559.727213.099.438179.608.214
Forpligtelser over for udlandet1.388.3193.352.017658.132
Modpost til tildelte særlige træknings-
rettigheder i IMF (SDR)13.575.43912.773.40712.773.407
Andre passiver11.203.8593.370.680142.684
Grundfond og reserver62.959.88962.959.88970.702.464
606.981.276526.438.277533.213.132