Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2015

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2015
Offentligjort den 3. november 2015
Valutareserven er i oktober 2015 formindsket med 22,0 mia. kr. til 491,6 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i oktober 2015 formindsket med 22,0 mia. kr. til 491,6 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 10,7 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 11,3 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i oktober netto solgt valuta for 10,1 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1

Mia. kr.Oktober 2015Januar-oktober 2015
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-10,152,0
Andet**-0,68,3
Nationalbankens nettovalutakøb-10,760,3
Statens udenlandske nettolåntagning***-11,3-26,3
Ændring i valutareserven-22,034,1

Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på 13,1 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -7,2 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober formindsket med 15,5 mia. kr. til et tilgodehavende på 175,1 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i oktober formindsket nettostillingen med 10,7 mia. kr.

FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2

Mia. kr.Oktober 2015Januar-oktober 2015
Statens nettofinansieringsbehov13,1-7,2
Afdrag på den indenlandske gæld*8,031,9
Andet**-0,8-9,0
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov20,415,7
Statens indenlandske bruttolåntagning***24,615,1
Statens likviditetspåvirkning-4,20,7
Nationalbankens nettovalutakøb-10,760,3
Nationalbankens nettoobligationskøb0,2-0,7
Andre faktorer****-0,8-5,2
Ændring i nettostillingen-15,555,1

Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.

***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 6. februar 2015 været -0,75 pct.

Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. oktober 2015

Aktiver201520152014
1000 kr.31/1030/0931/10
Guld15.707.16715.707.16713.914.740
Fordringer på udlandet459.786.675481.474.891411.327.454
Fordringer på Den Internationale Valutafond18.240.82218.283.12419.165.977
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-
institutters TARGET konti i ECB60.05453.70056.611
Pengepolitiske udlån1.500.000350.0007.067.510
Andre udlån3.017.9942.920.1632.683.004
Pengeinstitutter 1)2.982.3202.884.4202.643.008
Øvrige udlån35.67435.74339.996
Indenlandske obligationer33.007.08132.784.95233.260.064
Aktier mv.802.211802.211802.211
Materielle og immaterielle anlægsaktiver738.248740.419767.682
Andre aktiver2.024.0441.900.7342.392.665
534.884.296555.017.361491.437.918
1) Herunder udlån kontantdepoter.
Passiver201520152014
1000 kr.31/1030/0931/10
Seddelomløb62.064.17362.117.89959.270.616
Møntomløb5.923.9995.924.8325.859.141
Pengepolitiske indlån176.602.630190.983.854101.054.623
Nettoindestående på folio56.725.63055.124.85431.105.623
Indskudsbeviser119.877.000135.859.00069.949.000
Andre indlån13.848.72913.412.5409.379.756
Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters60.05453.70056.611
indeståender på TARGET konti i ECB
Øvrige indlån penge- og realkredit-32139.810
institutter
Øvrige indlån13.788.64313.358.8279.313.335
Staten187.345.380194.354.846235.894.439
Forpligtelser over for udlandet2.103.3791.822.2391.099.863
Modpost til tildelte særlige træknings-
rettigheder i IMF (SDR)13.575.43913.575.43912.773.407
Andre passiver5.264.1454.669.2903.146.184
Grundfond og reserver68.156.42268.156.42262.959.889
534.884.296555.017.361491.437.918