Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2015

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2016
Offentligjort den 5. januar 2016
Valutareserven er i december 2015 formindsket med 49,0 mia. kr. til 434,9 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i december 2015 formindsket med 49,0 mia. kr. til 434,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 48,9 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1. Der er ikke foretaget kursregulering.

Nationalbanken har i december netto solgt valuta for 49,6 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1

Mia. kr.December 2015Januar-december 2015
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-49,6-4,7
Andet**0,78,5
Nationalbankens nettovalutakøb-48,93,8
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-26,5
Ændring i valutareserven-49,0-22,7

Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i december et nettofinansieringsbehov på 2,2 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -13,1 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i december formindsket med 44,9 mia. kr. til et tilgodehavende på 144,8 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i december formindsket nettostillingen med 48,9 mia. kr.

FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2

Mia. kr.December 2015Januar-december 2015
Statens nettofinansieringsbehov2,2-13,1
Afdrag på den indenlandske gæld*3,6100,8
Andet**1,7-8,3
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov7,679,4
Statens indenlandske bruttolåntagning***2,548,8
Statens likviditetspåvirkning5,130,6
Nationalbankens nettovalutakøb-48,93,8
Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,2
Andre faktorer****-1,1-9,4
Ændring i nettostillingen-44,924,8

Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.

***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 6. februar 2015 været -0,75 pct.

Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. december 2015

Aktiver201520152014
1000 kr.31/1230/1131/12
Guld15.707.16715.707.16713.914.740
Fordringer på udlandet404.014.404452.382.801417.885.541
Fordringer på Den Internationale Valutafond18.266.47318.241.30918.323.523
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-
institutters TARGET konti i ECB707.07563.117432.592
Pengepolitiske udlån325.0001.001.00035.039.474
Andre udlån3.175.6093.356.1382.544.286
Pengeinstitutter 1)3.140.0333.321.1142.504.261
Øvrige udlån35.57635.02440.025
Indenlandske obligationer33.456.63933.456.63533.854.411
Aktier mv.802.211802.211802.211
Materielle og immaterielle anlægsaktiver718.758736.360775.889
Andre aktiver1.891.5342.086.3232.865.610
479.064.870527.833.061526.438.277
1) Herunder udlån kontantdepoter.
Passiver201520152014
1000 kr.31/1230/1131/12
Seddelomløb64.214.94562.578.33661.459.517
Møntomløb5.951.2065.940.2855.877.858
Pengepolitiske indlån145.128.229190.739.249155.078.316
Nettoindestående på folio51.018.22955.164.24930.306.316
Indskudsbeviser94.110.000135.575.000124.772.000
Andre indlån15.801.90016.481.4338.467.155
Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters707.07563.117432.592
indeståender på TARGET konti i ECB
Øvrige indlån penge- og realkredit-6.13232394
institutter
Øvrige indlån15.088.69316.418.2848.034.169
Staten157.375.918162.451.491213.099.438
Forpligtelser over for udlandet3.090.6222.401.4453.352.017
Modpost til tildelte særlige træknings-
rettigheder i IMF (SDR)13.575.43913.575.43912.773.407
Andre passiver5.770.1895.508.9613.370.680
Grundfond og reserver68.156.42268.156.42262.959.889
479.064.870527.833.061526.438.277