Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2016

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2016
Offentligjort den 2. september 2016
Valutareserven er i august 2016 formindsket med 0,1 mia. kr. til 449,8 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i august 2016 formindsket med 0,1 mia. kr. til 449,8 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i august.

NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1

Mia. kr.August 2016Januar-august 2016
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,032,8
Andet**0,00,6
Nationalbankens nettovalutakøb0,033,4
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-21,0
Ændring i valutareserven-0,112,3

Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i august et nettofinansieringsbehov på -5,7 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 24,5 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i august formindsket med 15,8 mia. kr. til et tilgodehavende på 160,8 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i august formindsket nettostillingen med 16,6 mia. kr.

FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2

Mia. kr.August 2016Januar-august 2016
Statens nettofinansieringsbehov-5,724,5
Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0
Andet**1,734,5
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-4,059,0
Statens indenlandske bruttolåntagning***12,674,1
Statens likviditetspåvirkning-16,6-15,1
Nationalbankens nettovalutakøb0,033,4
Nationalbankens nettoobligationskøb0,1-0,5
Andre faktorer****0,6-1,8
Ændring i nettostillingen-15,816,0

Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.

***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. august 2016

Aktiver201620162015
1000 kr.31/0831/0731/08
Guld15.490.44715.490.44715.707.167
Fordringer på udlandet420.346.492419.075.769505.061.937
Fordringer på Den Internationale Valutafond17.302.87217.302.63018.264.391
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-
institutters TARGET konti i ECB36.54941.09965.802
Pengepolitiske udlån30.000-80.422
Andre udlån2.890.5232.969.9322.990.961
Pengeinstitutter 1)2.866.6852.942.0802.954.073
Øvrige udlån23.83827.85236.888
Indenlandske obligationer33.011.21132.908.14132.509.479
Anlægsaktier mv.781.473781.473802.211
Materielle og immaterielle anlægsaktiver690.748695.677736.388
Andre aktiver1.158.4771.145.1991.877.625
491.738.792490.410.367578.096.383
1) Herunder udlån kontantdepoter.
Passiver201620162015
1000 kr.31/0831/0731/08
Seddelomløb63.698.29064.472.50462.453.759
Møntomløb6.010.7265.996.9955.927.300
Pengepolitiske indlån160.795.200176.565.840232.055.683
Nettoindestående på folio25.655.20031.000.84056.186.683
Indskudsbeviser135.140.000145.565.000175.869.000
Andre indlån16.264.19916.414.25613.719.945
Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters36.54941.09965.802
indeståender på TARGET konti i ECB
Øvrige indlån penge- og realkredit-20.771160.899220.055
institutter
Øvrige indlån16.206.87916.212.25813.434.088
Staten152.332.575135.779.320175.184.537
Forpligtelser over for udlandet3.292.8381.953.4192.872.594
Modpost til tildelte særlige træknings-
rettigheder i IMF (SDR)14.507.18814.507.18813.575.439
Andre passiver3.953.8483.836.9174.150.704
Grundfond og reserver70.883.92870.883.92868.156.422
491.738.792490.410.367578.096.383