Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2017

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 2. juni 2017
​Valutareserven er i maj 2017 formindsket med 0,2 mia. kr. til 463,9 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i maj 2017 formindsket med 0,2 mia. kr. til 463,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 0,02 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i maj.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Maj 2017Januar 2017 - Maj 2017
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,010,3
Andet**0,06,3
Nationalbankens nettovalutakøb0,016,6
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-8,7
Ændring i valutareserven-0,27,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i maj et nettofinansieringsbehov på 4,3 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -23,2 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i maj formindsket med 3,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 175,6 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i maj formindsket nettostillingen med 2,1 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Maj 2017Januar 2017 - Maj 2017
Statens nettofinansieringsbehov4,3-23,2
Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning6,316,6
Andet**0,11,4
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov10,7-5,2
Statens indenlandske bruttolåntagning***12,836,5
Statens likviditetspåvirkning-2,1-41,7
Nationalbankens nettovalutakøb0,016,6
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,0
Andre faktorer****-1,5-1,1
Ændring i nettostillingen-3,6-26,2

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. MAJ 2017

Aktiver 2017 2017 2016
1000 kr.31/0530/0431/05
Guld17.491.21017.491.21015.490.447
Fordringer på udlandet433.731.279432.126.711396.438.540
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.673.49916.723.93317.402.772
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB43.83140.59338.869
Pengepolitiske udlån150.000--
Andre udlån2.691.4012.361.4442.859.784
- Pengeinstitutter 1)2.691.4012.361.4442.831.493
- Øvrige udlån--28.291
Indenlandske obligationer32.968.64032.979.19732.823.207
Anlægsaktier mv. 184.063184.063781.473
Materielle og immaterielle anlægsaktiver625.672632.085699.475
Andre aktiver557.860532.6191.184.918
505.117.455503.071.855467.719.485

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2017 2017 2016
1000 kr.31/0530/0431/05
Seddelomløb65.298.38064.451.84164.193.686
Møntomløb6.003.9845.958.1395.961.577
Pengepolitiske indlån175.730.040179.228.738130.584.883
- Nettoindestående på folio30.233.04030.973.73830.287.883
- Indskudsbeviser145.497.000148.255.000100.297.000
Andre indlån16.626.88015.833.86216.287.301
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 43.83140.59338.869
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter281.10472.30991.558
- Øvrige indlån16.301.94515.720.96016.156.874
Staten144.589.162142.447.612159.377.879
Forpligtelser over for udlandet3.948.1202.240.2862.411.149
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188
Andre passiver4.441.6944.432.1823.511.894
Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928
505.117.455503.071.855467.719.485