Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2017

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 3. oktober 2017
​Valutareserven er i september 2017 formindsket med 0,12 mia. kr. til 464,3 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i september 2017 formindsket med 0,12 mia. kr. til 464,3 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,016 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,136 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i september.

 

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.September 2017Januar 2017 - September 2017
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,010,3
Andet**0,07,0
Nationalbankens nettovalutakøb0,017,3
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-9,1
Ændring i valutareserven-0,18,3

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

 

 

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i september et nettofinansieringsbehov på -19,2 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -20,9 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i september formindsket med 17,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 177,4 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i september formindsket nettostillingen med 17,5 mia kr.

 

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.September 2017Januar 2017 - September 2017
Statens nettofinansieringsbehov-19,2-20,9
Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning3,838,4
Andet**0,21,6
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-15,219,1
Statens indenlandske bruttolåntagning***2,360,7
Statens likviditetspåvirkning-17,5-41,6
Nationalbankens nettovalutakøb0,017,3
Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,1
Andre faktorer****-0,10,0
Ændring i nettostillingen-17,6-24,4

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

 

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

 

NATIONALBANKENS BALANCE 30. SEPTEMBER 2017

Aktiver 2017 2017 2016
1000 kr.30/0931/0830/09
Guld17.491.21017.491.21015.490.447
Fordringer på udlandet433.496.597435.797.887420.550.294
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.714.76816.714.76817.275.975
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB48.39346.93950.248
Pengepolitiske udlån10.000-150.000
Andre udlån1.862.3642.189.3732.911.945
- Pengeinstitutter 1)1.862.3642.189.3732.890.977
- Øvrige udlån--20.968
Indenlandske obligationer32.867.75932.867.75933.011.211
Anlægsaktier mv. 184.063184.063452.565
Materielle og immaterielle anlægsaktiver590.457621.781647.015
Andre aktiver668.418623.0381.177.724
503.934.029506.536.818491.717.424

1) Herunder udlån kontantdepoter.

 

Passiver 2017 2017 2016
1000 kr.30/0931/0830/09
Seddelomløb63.419.15663.857.22963.554.095
Møntomløb6.034.7306.036.8425.999.506
Pengepolitiske indlån177.381.120194.954.360165.034.297
- Nettoindestående på folio30.884.12030.960.36029.126.297
- Indskudsbeviser146.497.000163.994.000135.908.000
Andre indlån16.246.33016.236.46916.284.511
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 48.39346.93950.248
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter2.73027417.241
- Øvrige indlån16.195.20716.189.25616.217.022
Staten144.515.834126.967.268147.244.353
Forpligtelser over for udlandet3.408.5225.589.7333.550.972
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188
Andre passiver4.449.1424.415.7224.658.574
Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928
503.934.029506.536.818491.717.424