Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2017

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 4. december 2017
​Valutareserven er i november 2017 formindsket med 114 mio. kr. til 464,2 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i november 2017 formindsket med 114 mio. kr. til 464,2 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 11 mio. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 124 mio. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i november.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.November 2017Januar 2017 - November 2017
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,010,3
Andet**0,07,1
Nationalbankens nettovalutakøb0,017,4
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-9,3
Ændring i valutareserven-0,18,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i november et nettofinansieringsbehov på -16,7 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -22,9 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i november forøget med 2,0 mia. kr. til et tilgodehavende på 182,0 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i november forøget nettostillingen med 1,9 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.November 2017Januar 2017 - November 2017
Statens nettofinansieringsbehov-16,7-22,9
Afdrag på den indenlandske gæld*52,852,8
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning-14,728,0
Andet**0,11,8
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov21,559,7
Statens indenlandske bruttolåntagning***19,596,3
Statens likviditetspåvirkning1,9-36,6
Nationalbankens nettovalutakøb0,017,4
Nationalbankens nettoobligationskøb0,30,1
Andre faktorer****-0,3-0,7
Ændring i nettostillingen2,0-19,8

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. NOVEMBER 2017

Aktiver 2017 2017 2016
1000 kr.30/1131/1030/11
Guld17.491.19717.491.21015.490.447
Fordringer på udlandet434.766.091434.397.751422.067.878
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.595.88016.714.76816.617.096
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB41.56238.16337.032
Pengepolitiske udlån30.000--
Andre udlån1.919.0231.732.2853.037.856
- Pengeinstitutter 1)1.919.0231.732.2853.035.612
- Øvrige udlån--2.244
Indenlandske obligationer33.011.45632.716.33133.011.649
Anlægsaktier mv. 184.063184.063221.563
Materielle og immaterielle anlægsaktiver581.838585.964645.264
Andre aktiver571.679459.3161.232.839
505.192.789504.319.851492.361.624

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2017 2017 2016
1000 kr.30/1131/1030/11
Seddelomløb63.726.62763.307.58963.888.430
Møntomløb6.032.8906.034.4706.011.281
Pengepolitiske indlån182.016.848180.029.920178.957.510
- Nettoindestående på folio30.859.84829.958.92028.854.510
- Indskudsbeviser151.157.000150.071.000150.103.000
Andre indlån16.366.89916.331.46215.705.064
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 41.56238.16337.032
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter25.42812.62936
- Øvrige indlån16.299.90916.280.67015.667.996
Staten139.455.912141.375.378132.306.462
Forpligtelser over for udlandet4.697.0754.333.7964.368.087
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188
Andre passiver4.417.3434.428.0415.733.674
Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928
505.192.789504.319.851492.361.624