Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2018

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 4. september 2018
Valutareserven er i august 2018 formindsket med 174 mio. kr. til 467,9 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i august 2018 formindsket med 174 mio. kr. til 467,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 141 mio. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 33 mio. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i august.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.August 2018Januar 2018 - august 2018
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0
Andet**-0,16,8
Nationalbankens nettovalutakøb-0,16,8
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-0,7
Ændring i valutareserven-0,26,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i august et nettofinansieringsbehov på -13,6 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -15,6 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i august formindsket med 12,0 mia. kr. til et tilgodehavende på 185,0 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i august formindsket nettostillingen med 12,7 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.August 2018Januar 2018 - august 2018
Statens nettofinansieringsbehov-13,6-15,6
Afdrag på den indenlandske gæld*0,05,3
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning5,630,1
Andet**0,00,8
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-8,020,6
Statens indenlandske bruttolåntagning***4,634,5
Statens likviditetspåvirkning-12,7-13,8
Nationalbankens nettovalutakøb-0,16,8
Nationalbankens nettoobligationskøb0,10,2
Andre faktorer****0,71,9
Ændring i nettostillingen-12,0-5,0

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. AUGUST 2018

Aktiver 2018 2018 2017
1000 kr.31/0831/0731/08
Guld17.220.28617.220.28217.491.210
Fordringer på udlandet437.273.241436.757.155435.797.887
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.054.82016.052.03816.714.768
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB40.65539.80246.939
Pengepolitiske udlån---
Andre udlån1.771.3261.835.5702.189.373
- Pengeinstitutter 1)1.771.3261.835.5702.189.373
- Øvrige udlån---
Indenlandske obligationer33.125.70733.026.65932.867.759
Anlægsaktier mv. 184.063184.063184.063
Materielle og immaterielle anlægsaktiver635.838631.641621.781
Andre aktiver1.636.4651.407.548623.038
507.942.401507.154.758506.536.818

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2018 2018 2017
1000 kr.31/0831/0731/08
Seddelomløb63.973.61464.809.88763.857.229
Møntomløb6.087.9206.085.7746.036.842
Pengepolitiske indlån184.958.699196.967.264194.954.360
- Nettoindestående på folio30.807.69931.016.26430.960.360
- Indskudsbeviser154.151.000165.951.000163.994.000
Andre indlån14.369.09514.155.14916.236.469
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 40.65539.80246.939
- Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter671.442599.121274
- Øvrige indlån13.656.99813.516.22616.189.256
Staten148.521.875135.844.629126.967.268
Forpligtelser over for udlandet2.659.5841.966.8925.589.733
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242
Andre passiver117.20370.7524.415.722
Grundfond og reserver73.713.43073.713.43073.966.953
507.942.401507.154.758506.536.818

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.