Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2018

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 4. december 2018
​Valutareserven er i november 2018 formindsket med 0,3 mia. kr. til 467,3 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i november 2018 formindsket med 0,3 mia. kr. til 467,3 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 0,2 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i november.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.November 2018Januar 2018 - november 2018
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0
Andet**-0,26,4
Nationalbankens nettovalutakøb-0,26,4
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,9
Ændring i valutareserven-0,35,5

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i november et nettofinansieringsbehov på -1,4 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -0,8 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i november forøget med 29,3 mia. kr. til et tilgodehavende på 206,5 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i november forøget nettostillingen med 28,9 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.November 2018Januar 2018 - november 2018
Statens nettofinansieringsbehov-1,4-0,8
Afdrag på den indenlandske gæld*53,460,0
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning-7,934,6
Andet**0,11,2
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov44,294,9
Statens indenlandske bruttolåntagning***15,388,0
Statens likviditetspåvirkning28,97,0
Nationalbankens nettovalutakøb-0,26,4
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,0
Andre faktorer****0,63,2
Ændring i nettostillingen29,316,5

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. NOVEMBER 2018

Aktiver 2018 2018 2017
1000 kr.30/1131/1030/11
Guld17.220.28617.220.28617.491.197
Fordringer på udlandet437.814.557437.800.496434.766.091
Fordringer på Den Internationale Valutafond16.380.79616.382.12416.595.880
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB74.92179.15141.562
Pengepolitiske udlån5.000-30.000
Andre udlån1.572.8121.759.7161.919.023
- Pengeinstitutter 1)1.572.8121.759.7161.919.023
- Øvrige udlån---
Indenlandske obligationer32.885.24632.895.72533.011.456
Anlægsaktier mv. 184.063184.063184.063
Materielle og immaterielle anlægsaktiver675.202667.469581.838
Andre aktiver2.343.4861.500.255571.679
509.156.369508.489.285505.192.789

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2018 2018 2017
1000 kr.30/1131/1030/11
Seddelomløb63.372.00463.335.47063.726.627
Møntomløb6.097.7306.099.8816.032.890
Pengepolitiske indlån206.492.434177.198.499182.016.848
- Indestående på folio31.058.43431.133.49930.859.848
- Indskudsbeviser175.434.000146.065.000151.157.000
Andre indlån12.900.63912.789.40616.366.899
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 74.92179.15141.562
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter1.208.1751.001.95525.428
- Øvrige indlån11.617.54311.708.30016.299.909
Staten127.693.810156.590.558139.455.912
Forpligtelser over for udlandet4.151.6853.841.1734.697.075
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242
Andre passiver1.193.6561.379.8874.417.343
Grundfond og reserver73.713.43073.713.43073.966.953
509.156.369508.489.285505.192.789

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.