Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2018

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2019
Offentligjort den 3. januar 2019
​Valutareserven er i december 2018 formindsket med 9,9 mia. kr. til 457,4 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i december 2018 formindsket med 9,9 mia. kr. til 457,4 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 9,8 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 35 mio. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i december netto solgt valuta for 11,6 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.December 2018Januar 2018 - december 2018
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-11,6-11,6
Andet**1,78,2
Nationalbankens nettovalutakøb-9,8-3,4
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-1,0
Ændring i valutareserven-9,9-4,4

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i december et nettofinansieringsbehov på 8,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 7,2 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i december forøget med 4,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 210,8 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i december forøget nettostillingen med 16,0 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.December 2018Januar 2018 - december 2018
Statens nettofinansieringsbehov8,07,2
Afdrag på den indenlandske gæld*46,1106,1
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning-44,3-9,7
Andet**0,11,3
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov10,0104,9
Statens indenlandske bruttolåntagning***-6,081,9
Statens likviditetspåvirkning16,023,0
Nationalbankens nettovalutakøb-9,8-3,4
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,0
Andre faktorer****-1,81,3
Ændring i nettostillingen4,420,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. DECEMBER 2018

Aktiver 2018 2018 2017
1000 kr.31/1230/1131/12
Guld17.220.28617.220.28617.491.197
Fordringer på udlandet425.397.592437.814.557438.027.616
Fordringer på Den Internationale Valutafond17.047.05616.380.79616.420.156
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB88.41074.92152.239
Pengepolitiske udlån-5.000-
Andre udlån1.184.8681.572.8122.093.543
- Pengeinstitutter 1)1.184.8681.572.8122.093.543
- Øvrige udlån---
Indenlandske obligationer32.885.24632.885.24633.167.676
Anlægsaktier mv. 184.063184.063184.063
Materielle og immaterielle anlægsaktiver681.503675.202577.377
Andre aktiver1.234.8902.343.486408.716
495.923.914509.156.369508.422.583

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2018 2018 2017
1000 kr.31/1230/1131/12
Seddelomløb64.695.04363.372.00464.963.681
Møntomløb6.098.0926.097.7306.033.306
Pengepolitiske indlån210.848.505206.492.434189.967.418
- Indestående på folio30.986.50531.058.43428.259.418
- Indskudsbeviser179.862.000175.434.000161.708.000
Andre indlån12.960.51412.900.63916.333.530
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 88.41074.92152.239
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter1.287.4911.208.175937
- Øvrige indlån11.584.61311.617.54316.280.354
Staten111.674.260127.693.810134.688.844
Forpligtelser over for udlandet2.278.7074.151.6853.540.961
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242
Andre passiver114.3821.193.6564.415.648
Grundfond og reserver73.713.43073.713.43073.966.953
495.923.914509.156.369508.422.583

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.